Barn somär anhöriga,直到患者inom vuxenpsykiatrin már sämre psykiskt jämfört med Barn i allmänhet。男性基因组användning avörebyggande干预者kan risken för att barnen själva utvecklar psikisk ohälsa minskas。哥德堡大学心理健康调查。

Sedan tidigareär det känt在谷仓里接受了精神病诊断,并在精神病诊断中面临风险。Detta bekräftas i en ny avhandling som bland annat underökt máendet hos barn iáldern 8至17 som har minst en förälder med depression,ángest eller bipolär s jukdom och därf r var i kontakt med vuxenpsykiatrin,德塔·贝克尔夫塔斯·恩尼公司处理着一些平淡的安娜特,但却没有人的支持。巴伦·穆德·克拉特(Barnen mádde klartsämre psykiskt jämfört med barn i allmänhet)。结果是visadeäven att ju yngre barnen var,desto sämre mádde de。

–Att barnen már sämre kan bero pámánga saker。男子短裙viktigtär hur förälderns psykiska ohälsa páverkar deras förraförmága och hur familjen hanterar och pratar om det som händer i familjen。Utan rättöd till familjen kan barnen másämreän vad de hade behövt göra,säger Lina Wirehag Nordh som skrivit avhandlingen。

阳性反应者avörebyggand干预者

Avhandlingen visar dock hoppfulla resultat公司。利娜·威勒哈格·诺德·费尔德巴南(Lina Wirehag Nordhöljde barnen)在ettár och undersökte deras máendeöver tid的带领下。特别是了解avöktes efvekten av tvámanualbaserade förebyggand干预者som an vänds inom vuxenpsyskiatrin i Sverige idag。De innebär samtal med familjemedlemmar om förälderns psykiatriska diagnos och om riskfaktore och skyddsfaktorer i barnets liv。Ett av huvudmálen med samtalenär att stödja familjens kommunikation om förälderns diagnosoch att ge stöd att förräldrarna ang ende hur de kan stödja barnens utveckling。结果是visar att báda interventionerna minskade risken för att barnen själva skulle utveckla psikisk ohälsa som oro,nedstämdhet eller utagerande beteenden,jämfört med dáandra tillgängliga stödinsatser användes。

Föräldrar till barn páBUP behöver stod

Avhandlingen har ocksástudierat föräldrar直到谷仓一些汇款人直到谷仓och ungdomspsykitin(BUP)。41 procent av föräldrarna angav i samband med deras barns första besök inom BUP att de hadeökade psikiska besvär。Hälften av dessa föräldrar uppgav ettár senare att de trots sitt dáliga mónde inte diskuterat det med personalen de mött。

–收件人:inte frága om föräráldrars máende när deras barn har kontakt med várden kan innebära Att viktig information missas。Det kan vara信息som kan vägleda vilka insatser hela familjen behöver。Föräldrar kan behöva vägledas till eget stöd,men insatser inom barn-och ungdomspsykamethi kan ocksövövanpassas mer utifrán familjens的情况。

Uppmärksamma hela familjen公司

2010年Sedan säger hälso-och sjukvárdslagen att personal inom sjukv-rden särskilt ska bikta barns behov av information,rád och stöd när en förälder harett psykiatriskt tillstand。Trots detär det f⁄familjer som fár den typ av interventioner som studierats i avhandlingen(特洛特斯·德·德·福家族)。

Sammantaget belyser studierna vikten av att uppmärksamma alla familjemedlemar inom psykiatrin och att se直到att lämpliga insatser för att stödja hela familjen sätts in。

–基础研究结果:rekommenderar jag fortsatt och mer utbredd and vändning av de tváförebyggande interventionerna somökts。德尔斯明斯卡(Dels minskar)冒着风险去了弗拉尔(föräldrar i vuxenpsykiatrin ska utveckla psykisk ohälsa)的谷仓,德尔斯芬斯文(Dels finnsäven tecken páatt föráldrar-kan känna sig stärkta i sin röldraroll。伊诺姆谷仓-och ungdomspsykitiaär det viktigt att den behanding som ges anpassas till hela familjens situation och behov,för att ge ságod várd somöjligt till med psykisk ohälsa

阿夫汉德林根家庭和患者精神健康问题、危险因素的调查以及对精神病患者家庭成员的支持är försvarad。Länk till avhandlingen州:https://hdl.handle.net/2077/75948

康塔克:
Lina Wirehag Nordh,电子邮箱:lina.wirehag@psy.guse,电话:031­–786 18 56

来自干预研究的Mer信息:
De tvöförebyggande interventioner som understands i avhandlingen heter“Beardslee familjeintervention”och“föra barnen pátal”。干预:báde skiljer sigát och har likheter med varandra。干预ernaär olika lánga(frán ett tillfällen)och innefattar olika familjemedlemar under träffarna(antigen báde barn och föräldrar eller enbart förldrar)。Báda interventioner fokuserar dock pásaker som risk-och skyddsfaktorer i barnets liv samt lägger stor vikt vid att förbättra kommunikationen kring förälderns diagnosnomino familjen。

来自avhandlingen的Mer信息:
蒂尔·格伦德·福勒·阿夫汉德林根斯(Till grund för avhandlingens)是一名研究人员利格·tvákliniska,负责编织项目。Tváav studiernaär genomförda inom ramen för ett for knings projekt inom vuxenpsykiatrin,som har finanisierats av Socialstyrelsen och genomfórts i samarbete mellan Göteborgs universite och Lunds university电视研究所基因组研究人员罗门·福雷特(ramen förett)。Den tredje studienär genomförd inom BUP i samarbete mellan Göteborgs universite och Sahlgrenska universites jukhuset的研究。I samtliga studierär det föräldrar somär deltagare och data har samlats in med hjälp av frágeformulär。

Presskontakt出版社:
索菲亚·卡尔德龙
电话:
031-786 16 54
电子邮箱:sofia.calderon@psy.guse