En 45米högsákallad samhällsmast haruppförts páStorbrändön i Luleáskärg rd。Masten stärker samhällsberedskapen ochökar säkerheten平淡乏味。Den ger bättre täckning ochögre kapacitet för mobiletelefoni och bredbandstjänster förmänniskor runt om i skärg rden。

–Samhällsmasten förbättrar tillgänglighet för boende,besökare och företag i Luleáskärg rd。För de som vistas i skärgárdenär god mobiltäckning avgörande För att kunna kommunicera med omvärlden。Kommunens beslut att medfinansiera现代基础设施och ge by gglov för masten visar att de tar behovet páallvar och prioriterar satsningar i skärg rden,säger Annika Svensson,projektledare vid Luleátekniska universite och biträdande koordinator för-projektet Rural ICT Testbed–#fulltäckning。

Luleár en s jör fartsstad och Luleóhamnär Sveriges största bulkham och som helhetär hamnen den femte störs ta i landet。塔克瓦雷·斯塔利加是布赖塔雷,也是布赖坦德·博格瑟布·塔拉与奥赫姆·蒂尔加·恩格利加·文特提德交配。瓦杰尔·帕萨尔·梅恩·塔·米尔琼斯是哈姆内·卢勒的神。Págrund av de industriella expressionsplanerna i norra Sverige beräknas volymerna fyrdubblas公司。För expansionen av Luleáhamnär masten páStorbrändön viktig公司。我卢勒阿尔斯克戈尔德·芬恩斯·奥克斯1000öar,ett rikt bátliv och möjlighet,直到stugvistelse。进入besöka skärgården bara växer–在kunna göra det med tillgång,直到välfungerand mobilinät blir allt viktigare。

En samhällsmast kan förbättra mobiltäckningen i ett större omráde och möjliggör för flera mobiloperatörer att dela infrastruktur。Deär höga fackverkskonstruktioner där flera operatörer kan placera egna天线eller dela dem med varandra。Förutom att ge Förutsättningar För bättre täckning,är samhällsmaster ocksáviktiga Förr att Förbättraöverföringskapaciteten i ett geograpiskt omröde。Med enökad kapacitet kan fler människor och uppkoplad teknik använda mobilnätverket samtidigt,uta att supplieva försämrad kvalitet eller lóngsamma uppkopplingar。Förbättrad ochökad täckning i ett omráde kan leda,直到成为ochékad turism影响因素的典范,我在kommunikationstjänster的vistas i omrödet och kunna ha tillgáng上看到了fler människor intsserrar sig För och känner sig säkra。Dessutom förbättrar det mobilkommunikation公园。

Samhällsmasten páStorbrändönär ett samarbete mellan flera aktörer báde inom och utaför projektet#fulltäckning。Projektparten MW Cyber,en del av totalförsvarsbolaget MW Group,och Scanmast ansvarar för själva installationen av samhällsmasten páStorbrändön,som specialister páinstallation och anslutning i sv r terräng。

项目#fulltäckning har spelat en viktig roll i att möjliggöra uppförandet av samhällsmasten pöndön,den första samhállsmsten i norra Sverige,placerad pöns högsta punkt,“Knöppeln”。Detär ett samarbetsprojectekt inom VINNOVAs项目Utmanings-driven Innovation(UDI)steg 3,där ett 30-tal partner arbetar tillsammans för att förb ttra täckning och skapa möjligheter förmänniskor att bo och arbeta i hela landet。I omráden där det inte kommer att ske nágon kommersiell utbyggnad av mobilnätet kan mobiltäckningenökas genome att uppföra samhällsmaster sáatt dessa omróden inte lämnas utaf r det-digitala samhállet。Det lángsiktiga málet för#fulltáckningär att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga omráden pálandsbygden med tilgáng直到mobiltäckning。

–Vi tittar nu efter fler platser som kan vara aktuella för liknade安装程序。I närtid kommer projektet att installera fler off-grid basstationer längs Kungsleden söder om Abisko,säger Annika Svensson。

第一部分项目#完整的软件包括:Luleátekniska Universite、Luleá)kommun、Trafikverket、Radio Innovation、LuleóSkärgórdsförening、Sm Skärens Intreseförering och MW Cyber、en del av totalförsvarsbolaget MW Group。

安德拉·阿克特勒somär involverrade i uppförandet av samhällsmasten páStorbrändön:Markägarna Margareta Rönnqvist och Mariaqvist、Storbrändöns Hamn-och Vägförening、Scanmast och Telia Towers。

康塔克:Annika Svensson,projektare vid Luleátekniska universite och biträdande koordinator för projektet Rural ICT Testbed–#fulltäckning,annika.c.svensson@associated.ltu.se, + 46 (0)70 591 04 23

Bilder,se-bifogat材料nedan。Vid förfrågan finns tillgång直到fler bilder samt电影材料för媒体。

Luleátekniska universitetär i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskingsomráden。Vår vetenskapliga som konstnärliga在国际医学院、国家医学院和地区医学院、大学医学院的基础上进行了手术。卢埃·特克尼斯卡大学总计1.9亿克朗/盎司。Viär idag 1 840 anställda och har 17 670名学生。
拉斯梅尔www.ltuus网站och följ oss gärna pá推特:@LT大学och公司领英

Presskontakt出版社:
卡塔琳娜·卡尔森
电话:
0920 49 21 28
年代:
katarina.karlsson@ltu.se