Genom ett samarbete mellan runversksamheten pásvenska Riksantikvarieämbetet,runforskare vid Nationalmuseet i Köpenham ochállristningsexpertis vid Länstyrelsen Västra Götaland har viktiga nya rön kommit fram som visar att drotting Thyra,en av de mest mytiska kvinnorna i Danmarks historia,har spelat en mycket viktigare roll i rikets allra tidgaste historiaän man tidgare har känt till。

Riksantikvarieämbetes 3D-skanningskcompetens och analysis av hugspáren i kombination med analysis av runformer och sprákdrag har bidragit till det som danska forskare nu kallar ett av de viktigaste for kningsrönen om Jellingstenen nágonsin。

Metoden som har använts för att分析软件huggspárenär unik och by gger páett särskilt分析软件erktyg förr att utvinna variabler ur en 3D-modell,统计学metoder och实验者研究人员。Genom att kunna se att detär samma runstenshuggare som har huggit flera stenar kan slutsatsater om Thyras betydelse för Danmarks tiiga historia dras基因组数据库。

–Metoden har länge använts párunstenar i Sverige,男子att göra det páden stora Jellingstenenär speciellt eftersom den har sástor betydelse för den danska historeskrivingengengengengen。Detär ett hedersuppdrag,säger Laila Kitzler Au hfeldt,runolog páRunverket,Riksantikvarieämbetet。

Jellingstenenär ovanligt explicit i sin utsaga att kung Harald vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna明确表示:。丹马克(Den kallas ibland för Danmarks)证实了这一点。Den anses ocksávara startskottet för runstensboomen i Sverige frán发送了900吨och基因组hela 1000吨。芬兰人ett fátaläldre runstenar,男子Detärörmodligen Jellingstenen som gör att vi nu har tusentals runstenar-omkring oss。

DR,den danska motsvarigheten to SVT,visar idag den 9月27日ett lángt och pákostat inslag i tvádelar kallat“Thyras Gáta”som redog rör för vad runforskingen har bidragit to i förstáelsen för-drotting Thyrass betydelse förDanmarks tillblivelse。

Se DR:s inslag här:
DRTV–在线流媒体电视她|DRTV

2023年10月11日,公众将见证安塞尔达·安塞尔达(ansedda)的考古遗迹。

Länk till Antiquitys hemsida公司:
欢迎来到古董杂志|古董杂志

Se Länsstyrelsen i Västra Götalands pressmeddelande här:
https://www.mynewsdesk.com/se/laenstyrelsen-vaestra-goetalands-laen

丹麦国家博物馆出版社:
新闻稿og Nyheder–国家博物馆(natmus.dk)

För mer信息和intervjuförfrågningar:

莱拉·基茨勒奥·赫费尔德,runforskare,Riksantikvarieämbetet。邮件:laila.kitzler.ahfeldt@raa.se电话:08-5191 80 80。
Jonas Thunberg,pressansvarig,Riksantikvarieämbetet。邮件:jonas.thunberg@raa.se电话:08-5191 80 14。

Om runor och Runverket公司

Runskrift and vänds under nästan 2000⁄r och förekommer páen mángfald av material och fórem l ut ver runstenar公司。Runforskiningen berör där för ocksámánga学科指导、sásom sprákvetenskap、arkeologi、宗教史、historia och konstvetenskpa och används som källor fór mónga olika forskiningsfrágor。
Arbete med runinskrifter har varit en del av Riksantikvarieämbetets verksamhetända轿车1600塔勒德弗罗斯塔发明家加尔纳av runiskrifter gjordes。

我支持Runor hittar man den stora Jellingstenen som DR 42的平台。我Runor finns hela inskriften samt karta,foton och裁判。
http://kulturarvsdata.se/uu/srdb/0d45c79a-c0d6-4937-9663-f044b31fcc65
Runverket,det popularära namnet påRiksantikvarieämbetets runverksamhet,har till upgift att registrera,undersöka och publicera Sveriges runinsrifter。
Runor och runstenar|Riksantikvarieämbetet(raa.se)
Detäldsta kända runfyndet i Sverigeär frán 200-talet e.Kr,Detär en lansspets frón Gotland。Sveriges nordligaste runsten finns páFrösön iØstersund(挪威)。Runor finns inte bara párunstenar、utaäven pásmycken、redskap、amuletter、kyrkväggar、gravhällar och mycket annat。

BILDTEXT TILL BILD TILL HØGER(BILDTEX至BILD至HÚGER)
Riksantikvarieämbetet har bidragit,直到ett av de viktigaste for kningsrönen om Jellingstenen nágonsin。Pábilden Henrik Zedig,Länsstyrelsen Västra Götaland,och Lisbeth Imer博士。收件人:Laila Kitzleráhfeldt/CC BY

Jonas Thunberg,pressansvarig,Riksantikvarieämbetet。邮件:jonas.thunberg@raa.se电话:08-5191 80 14。