Pressmeddelanden先生

特尼克维滕斯卡普

Dubbla styrkan–halfa vikten公司

2001年2月6日,Chalmers tekniska högskola

Brottsförebyggande arbete páChalmers?Javist、när det gäller
莫贝尔设计。
彼得·贝尔梅萨·伊瓦·利夫舍尔签证ett spännande项目,德国专家协会
奥利卡教授萨姆维尔卡。基因组att använda en avancerad datormodell
坎曼·杰门萨姆直接分析svaga punkter i en möbel och
可视化结果是三维形态。

Miljoner直到离开设施管理公司

2001年2月6日,Chalmers tekniska högskola

Byggforskiningsrádet satsar inom sitt insatsomráde“Byggherren med kunden
我福库斯“尼奥·米尔琼·克罗诺尔·帕·查尔默斯·福斯克宁
用于设备管理中的karutbildning。

Betong páverkar slutförvaring公司

2001年1月20日,Chalmers tekniska högskola

Användningen av betong i slutförvar för radioaktivt avfall kan páverka förbarets funktion,visar ny doktorsav处理来自Chalmers。《Den totala mängden cellulosa i avfallet m⁄ste hállas páen lág nivá》,annars kan Den basiska nedbrytningen medföraökade utsläpp。

Samverkan vid katastrofer och krig公司

2001年1月18日,林雪平大学

奥利卡文化组织(med olika kulture),奥利卡系统och olika utbildning hos personalen Att samverka kan vara svórt。阿尔nnu svárare blir det när situationen dessutom kännetecknas av tidspress ochög risk,som nár det gäller naturkatastrofer och krig。

来自木星的尼尔斯宁!

2000年12月20日-乌普萨拉大学

Efter en resa pátre r kommer den internationalella rymdfarkosten公司
卡西尼号/惠更斯号在尼尔斯根号下一直到达木星。朱庇特阿伦
维克蒂格·赫拉普拉茨(viktig hállplats innan farkosten tar ny fart för att náslutmálet Saturnus)
©2004年。Påfarkosten finns是一位勇敢的女性。Ombord finns公司
ett 20 tal vetenskapliga仪器,och forskare vid Institutet för
rymdfysik i Uppsala ansvarar för ett仪器som ska utforska
土星泰坦的大气。

美国堪萨斯大学教授弗利塔尔(flyttar)放弃了直到查尔默斯(Chalmers)

2000年12月11日-Chalmers tekniska högskola

William K George教授,en avärldens ledande auktoriter när det
盖勒·特鲁布伦斯·菲诺曼,弗利塔尔·海拉·辛·福斯克宁
i布法罗至查尔默斯·特克尼斯卡·霍格斯科拉·哥德堡。只有nu bygger han
upp sitt湍流研究实验室páinstituten för Termo-och
fluiddynamk,inom sektionen för Maskin-och farkostteknik。

Bättre anslutning av vindkraftverk直到elnätet

2000年12月11日-Chalmers tekniska högskola

奥克·拉尔森vid Institutionen för Elteknik páChalmers har i sit doktorsarbete studeter hur vindkraftverken páverkar elkvaliteten。Arbettet har resultrat i nya rekommendationer för nätanslutning av vindkraftverk公司。

Morgondagens batter by gger pápolymerer公司

2000年12月11日-Chalmers tekniska högskola

Trots en snabb utveckling av nya batterier begränsasännu prestandan hos,直到示例mobiletelefoner och bärbara datorer av dagens batterier。Det finns därför ett stort kommersiellt向utveckla batterier med hög energitäthet致意。Ett间接omrádeär sákallade polymera batterier där vätskeelektrolytenär ersatt med en elektroly-baserad pá聚合物。

Ny-metod registerrar detöga inte ser公司

2000年12月1日-卢勒德尼斯卡大学

Per Gren,Luleátekniska Universite,har i en doktorsav处理vid avdelningen för实验mekanik utvecklat en optisk metod,med vars hjälp man kan registerra förlopp som inte gár att mäta eller se med det egnaögat。

Vingflader máste regleras葡萄酒

2000年11月30日-卢勒德尼斯卡大学

En regulatorär En enhet som ser till attönskade egenskaper hos ett system kan upprätthállas公司。Exempel páregulatorerär farthállare i bilar,termostater i värmesystem och autopiloter i flygplan公司。

我有很多工作人员在处理beskriver Torbjörn Norlander、Avdelningen för reglerteknik vid Luleátekniska Universite、metoder förratt ta fram regulatorer somöter krav pástruktur–och komplexettetsbegränsnigar–krav som I dagär vanliga nimo industrin。