Om lagen Om tillgänglighet直到数字offentlig服务

奥芬特利加·阿克特奥尔斯·韦伯普拉泽och mobila applikationer ska vara tillgängliga。Kravet pátillgänglighet finns i lagen om tillgánglighthet,直到数字进攻服务。Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen,vilka kravenär och när de ska vara uppfyllda。

拉根·加勒·弗尔(Lagen gäller för offentliga aktörer)

Med ofentlig aktör avses statliga och kommunala myndighter,beslutande församlingar i kommuner och地区,ofentligt styrda器官samt sammaslutningar av dessa aktö)。我开始谈论关于骨盆斯科拉och sjukvárd的隐私性内视手术。

拉根拉尔(Lagenär tillämplig páoffentliga aktörer)、维基特·因内布(vilket innebär)和德萨·阿克特勒(dessa aktórer ansvarar för)以及德拉斯数字图书馆(deras digitala)的服务杠杆upp till lagens krav。Med ofentlig aktör avses statliga och kommunala myndighter,beslutande församlingar i kommuner och地区,ofentligt styrda器官samt sammaslutningar av dessa aktö)。

Begreppet offentlig aktör innefattaräven privata aktórer som med afentlig资助bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola,skola,hälso-och sjukvárd samt omsorg。阿尔文·恩斯基尔达·乌特比尔德宁(Al ven enskilda utbildningsanordnare med tillstánd att utfärda examina,och som till to största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning págrundniváeller avancerad nivöeller för utbildnning páforkarnivá,omfattas av begreppet offentlig aktör och av lagen。

De konkreta bestämmelserna avseende privata aktörer finns i 4§i lagen,där det framgár att begreppet offentlig aktór omfattar privata aktörrer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som,直至nágon del r afentligt finansierad och som

 • bedriver i egenskap av enskild huvudman inom skolväsendet eller huvudmanför en sádan internationalell skola som avses i 24 kap.skollagen(2010:800)
 • utgör hálso-och sjukvárd enligt háls o-och s jukvórdslagen(2017:30)eller tandvárdenligt tandvördslagen(1985:125)
 • bedriver enligt socialtjänstlagen(2001:453),lagen,(1988:870)várd av missbrukare i vissa fall,lagen.(1990:52)med särskilda bestämmelser om vörd av-unga,lagen.om-stöd och服务,直到vissa funktionshindrader eller utgör personlig assistanstans som utförs med assistansersättning enligt 51 kap.socialf rsäkringbalken。

Dessutom omfattas enskilda utbildningsanord are med tillstánd att utfärda examina enligt lagen(1993:792)om tillst⁄nd att-utfárda vissa examia,och som tills to största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning págrundniváeller avancerad nivöeller för utbildnining pöfor karnivá。

Kraven i lagen公司

Lagen inneháller bestämmelser som innebär att tjänster och信息som en ofentlig aktör tillhandahöller基因组en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig。Sádan数字服务ska uppfylla kraven att vara

 • 莫伊利格·阿特·乌普法塔塔
 • 汉特斯巴
 • 贝格里普利格
 • 稳健。

Genom att följa en särskild欧洲标准(en 301 549 V3.2.1),som i sin tur bygger páWCAG公司2.1 (网络内容可接近方针)坎·韦伯普拉泽och mobila applikationer leva upp till kraven。

拉根·伊内赫·勒拉(Lagen innehálleräven bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahálla en sákallad tillgänglighetsredogörelse)、索姆布兰德·安娜特·斯卡·贝斯克里娃(annat ska beskriva hur den aktuella webplatsen eller applikaptionen lever upp til kraven。

Vad lagen omfattar公司

Lagen omfattar数字服务frán en offentlig aktör där den digitala servicen tillhandahálls via en sádan teknisk lösning som Digg meddelat via föreskrifter。Med数字服务avses tjänster eller information och Med teknisk lösning avses webplats eller applikation。

Sádant som inte omfattasär till exampel e-legalization,operation system,internetuppkopppling eller hur ettärende hanteras av en offentlig aktör。

Webbplatser som tillhandahálls av en offentlig aktör och som inte在nágon av de undantag som finns i lagen下。Se rubriken Lagen gäller för offentliga aktörer förr att läsa mer om vad som anses vara en offentlig aktór。

医学应用程序菜单定义了一些手机应用程序。表面上是somär直到för allmänheten omfattas av lagen。Vad som avses som allmänhetenär inte klart definitierat och kan variera frán fall至fall。Detär upp直到varje aktör som berörs av lagen att göra en egen bedömning utifrán Det enskilda fallet。

我是贝多明根胡鲁维达阿彭纳,直到弗拉尔姆•海滕•波尼•蒂塔•波勒詹德:

 • faktiska och teoretiska antalet警员som har möjlighet att ta del av innehállet。
 • 维尔卡·索姆哈拉特科姆斯特(Vilka som harátkomst och behörighet),直到阿彭·萨姆赫·德特拉斯(samt hur det delas ut)。

花束人

Omett stort antal personer kan gesátkomst直到appen bör detanses sománheten。

奥特科姆斯特och behörighet

全方位检测芬兰人的个人信息,直到信息发布,直到所有人都知道。

Exempel 1号机组

Om en app har krav pátkomst och detär en personbestämd grupp,som harátkumst,bör gruppen inte kunna anses som allmänheten。Ett exampel páen personbestämd gruppär Ett fátal anställda genom Ett anstállningsavatal。Med personbestämd,将信息发送至en-mindre grupp personider som uppfyller vissa krav。

Exempel 2公司

Om en app har krav pátkomst och gruppen inteär personbestämd bör gruppen-anses vara allmänheten。直到exampel ett bostadsbola där vem som helst kan ansöka om behörighet och antalet personer som bor dár under tidens gár stort。

Sammanfattningsvis handlar det om hurátkomst ges(är det lätt eller svárt att fátkumst),直到维尔卡(krävs behörighet,är de t eller sv.árt at fábehórighat)och det faktiska möjliga antalet personer som kan fát komst,直到applikationen eller náinnehállet。

Viktiga基准

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende páom detär en beintlight eller ny webplats eller om detör sig om en mobil applikation.克莱文·博尔贾·格拉维德·奥利卡·蒂德朋克(Kravenn bör jar gálla v id olika tippunkter)。2018年9月23日,Med befintlga webbplatser avses webbplatzer som offentliggjorts。Webbplatser som of fentliggjorts efter det räknas som nya网站。

弗尔詹德·达姆·盖勒·弗勒·阿特·勒瓦乌普(Följande datum gäller För att leva upp till kraven):

 • Nya webbplatser:2019年9月23日。
 • Befintliga webplatser:2020年9月23日。
 • 美孚申请者:2021年6月23日。

Det finns undantag公司

Viss typ av inneháll undantas frán lagen,示例direktsändningar av tidsberoende medier och kartor som inteär avsedda för navigering。我在维萨·弗鲁茨·塔宁加·坎安塞斯·瓦拉·奥斯卡·利格特·贝通安德(vissa förutsättnigar kan anses vara oskäligt betungande att göra visst inneháll tilgängligt)的带领下,将芬兰人奥克斯·贝斯特·梅塞尔(ocksábestämmelser omatt det。

Viss digital feftlig serviceär undantagen frán lagens krav公司。Detrör sig om digital feftlig service som utgörs av:

 • direktsändningar av tidsberoende medier公司,
 • kartor som inteär avsedda för导航,
 • 数字服务frán tredje part som varken har finanisierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller stár under dess kontroll,
 • 繁殖者av föremál frán kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande,
 • 数字服务公司inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap.eller 24 kap.skolgen(2010:800)eller educhorisk omsorg erbjuds som erbjudsi stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap.skoligen,om inte servicen hänf r sig till ksamhetens väSentlga administrativa funktioner。
 • filformat för dokument som offentliggjorts före den 2018年9月23日,omsádant inneháll inte behövs förratt genomföra de aktiva administrativa fórfaranden som följer av den ber rda offentliga aktörens suppggifter,
 • 2020年9月23日,弗伦斯佩拉德·蒂德斯伯龙德·梅迪埃·索姆·芬特利格霍茨,
 • inneháll páwebplatser som endastär tillgängliga för slutna grupper och inte för-allmänheten som södan,som fentliggorts före den 2019年9月23日fram tilm to dess att sádana webplatser-genog r en omfatande-versyn,
 • endast sádant inneháll som varkenär nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 2019年9月23日。

Lagenär inte heller tillämplig pákartor avsedda för navigering,omväsentlig information om innehállet i dessa tillhandahálls páett tillgängligt digitalt sätt。

En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven pátillgänglighet om detär oskäligt betungande att göra det.Bestämmelser om det finns i 12§lagen om tillgánglight,直至提供数字afentlig服务。

Vid bedömningen om an passningenär oskäligt betungande ska bland annat den offentliga aktörens storlek biktas,liksom karaktär pöuppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktö)reni förh llande,直到de-uppskatted förd elana för-r personer med funktionsnedsättning。

För privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av lagen skaäven den afentliga finanisineringens storlek och varaktighet biktas vid bedömningen,liksom hur lóng tid aktö)ren har haft pásig att anpassa sin digitala service until kraven。

Om en ofentlig aktör bedömer att viss数字服务ska undantas frán kraven pátillgänglighet för att anpassningenär oskäligt betungande sáska de framgáav tillkänglighetsredogörelsen。

Vanliga frágor och svar公司

数字tillgänglighet innebär att ingen ska hindras frán att använda数字服务págrund av funktionsnedsättning。Nágra exampel páviktiga egenskaper för digital tillgänglighet公司:

 • Det ska gáatt förstora/zooma uta att inneháll hamnar utanför skärmen公司。
 • Det ska gáatt navigera och an vända alla funktitioner通过tangentbord eller röststirning。
 • 通过ett uppläsande hjälpmedel,将Lysna的Det ska gáatt转移至innehállet。
 • Texten ska vara lätt att läsa och förstá。

基因组att följa riktlinjerna i WCAG(网络内容可接近方针)布利尔·德塔,莫利格特·奥赫·米基特·安纳特。Detär viktigt att förstáatt man alltsáinte själv behöver bygga in funktitioner förörstning,suppläsning ochörstoring,uta att man bara behö)ver skapa sina webbsidor och mobila applikationer párätt sásösk ter webbläsare,telefoner och ja lpmedel resten。

Med webbplats avses enligt Diggs föreskrifter en eller ett antal webbsidor som hálls samman páná得到sätt,直到示例基因组att ha samma domännamn,ett gemensamt utseende eller ná获得系统化sättat navigera mellan sidorna。

Med mobil applikation avses enligt Diggs föreskrifter en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter,直到示例smarttelefoner och surflator。我确定了一个集成程序,即mobila operation system(mobila操作系统)eller själva datorutrustingen。

Ja,e-tjänster omfattas av lagen,电子邮箱。Det innefattar bland annat tvávägsinteraktion,sásom behandling av digitala formulär och hantering av identifiering och betaling。

Dokument somär publicerade före 2018年9月23日är undantagna frán lagen福鲁萨特att de inte behövs för att genomföra ett aktivt administrativt förfarande。

Diggs tolkningär att ett aktivt administrativt förfarande betyder att dokumentet fortfarande används i verksamheten。Oavsett om det finns ett tillgängligt alternativ i form av en e-tjänst ska dokument(until exampel en covert)som används i verksamheten följa kraven pátillgánglighet och ingr därmed inte i det undantag som finns för dokument publiceradean 2018年9月23日。

观察员:Digg inte kan ge förhandsbesked i enskildaärenden。Detär upp直到varje aktör som berörs av lagen om tillgänglighet直到tolka rättskällorna samt göra en egen bedömning utifrán Det specifika fallet的数字攻击服务(DOS-lagen)。

Ja,intranät och extranát omfattas av lagen om de har publicerats frán och med den 2019年9月23日。Har de publicerats innan dess omfattas de först när de genogár en omfatandeöversyn的公众。

Det finns国际组织定义av begreppet omfatandeöversyn。Diggs tolkningär att det handlar om en tillräckligt stor förändring för att det-ska anses rimligt att samtidigt rätta tillgänglighetsbrister公司。Exempel kan vara att byta publiceringsystem eller göra en total omdesign av hela webplatsen公司。正常的财务与公共服务ska inte räknas som en omfattandeöversyn。

Detär inte vad plattformen internt kallas uta Detärr tkomsten som definierar vad som gäller enligt lagen公司内部平台。De delar somär s tängda räknas som intranät eller extranát och De delar somäröppna för allmänheten páett intranöt ellers extran t jämställs med en publik webplats,vilket innebär att De ska följa kraven pátillgänglighet som en webplats。Lärplattformar och samverkansytor kan anses vara sáväL intranät som extranát。

Det finns inget undantag för interna webbaserade system i webbtillgänglighetsdirektivet(EU)2016/2102 eller i lagen(2018:1937)om tillgäng lighet until digital fentlig service(DOS-lagen)。

Däremot förs ett resonemang i förarbetena till lagen(prop.2017/18:299,sidorna 26-27)om att vissa typer av interna system kan undansas,till exampelärenderings system,personaladministrativa system eller andra interna webbasetrade administration system,som utformats för eller används av ett begr nsat antal personer。观察者att i förarbetena ges ingen tydlig定义av vilka系统som ska omfattas och vilka som ska-undantas。

观察员:Digg inte kan ge förhandsbesked i enskildaärenden。Detär upp until varje aktör som berörs av DOS-lagen att tolka rättskällorna samt göra en egen bedömning om innehállet omfattas utifrán Det specifika fallet。

Viktigt attänka pár att det ocksáfinns最好的ämmelser om att tillgänglighet ska biktas vid支持攻击Lig升级处理,直到示例vid支持av ett internt webbaserat系统。Det faller däremot utanför Diggs ansvarsomráde侦探。Vid frágor angáende正在处理ta kontakt med Upphandlingsmyndigheten。Arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen sätter ocksáramar för de krav pátillgänglighetsátgärder som ställs páarbetsgivare。

Direktsändningarär undantagna av lagen,även om Direktsándnigar med báde understextning,syntolkning och teckensprákstolkningär fullt möjligt。

Om den direktsända inspelningen kommer att finnas kvar för andra att ta del av i efterhand räknas den som förinspelad och omfattas dáav lagkraven,det vill säga att inspenningen ska vara textad förhörselskadade och syntolkad för-blinda。芬兰情报局指定安塔尔·达加尔·索姆·恩芬特里格·阿克特洛·塞纳斯特(antal dagar som en ofentlig aktör senast máste ha tillgängliggjort inspelningen utan viktigtär att Det sker utan onödigt dr jsmál。奥芬特利加·阿克特勒·bör där för redan vid planering av en direktsändning与蒂尔加·恩格利赫特·比亚·奈根(tillgänglighet i beräkningen)合作。

Dokument,直到示例PDF格式-文件管理员,som har publicerats frán och med 2018年9月23日ska vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen。

2018年9月23日,福雷登基金会的一些文件,由恩丹塔格纳基金会与福雷特基金会管理,福雷德基金会支持。

Diggs tolkning av ett administrativitv t förfarandeär att det rör sig om förrfaranden i den offentliga aktörens verksamhet där det finns en part somär avsändare eller mottagare i relationship until den offent liga akören,det kan t.ex.vara en privatperson eller en anställd。Exempel pöförfarandenär handläggning avärende hos offentliga aktörer,av fránvaro eller ansökan学期的融洽交流。

Diggs tolkning av ett公司阿克提夫行政官福特法兰德和瓦尔克萨姆赫滕(förfarandeär om förfarindet fortfarande används i verksamheten)。Ett exampeläróm en毯子fortfarande behövs och används för att anmäla ná得到了sáska毯子uppfylla kraven enligt lagen om tillgänglighet直到数字进攻服务(DOS-lagen)。

Ett dokument som omfattas av lagen ska uppfylla kraven pátillgänglighet samma datum som webbplatsen det finns pör jar omfattas。

观察员:Digg inte kan ge förhandsbesked i enskildaärenden。Detär upp till varje aktör som berörs av DOS-lagen att tolka rättskällorna samt göra en egen bedömning utifrán Det specifika fallet。

数字服务som tillhandahálls av en ofentlig aktör genom-en-webbplats eller mobila applikation som st-r under tredje parts kontroll ska följa kraven pátillgänglighet,sölángt detär möjligt。Det kan till röra sig om digital service som tillhandahálls genome sociala medier数字服务公司。

Diggs tolkningär att innehállet páen webbplats eller i en app ska uppfylla kraven enligt lagen oavsett om detär den ofentliga aktören själv eller tredje part som har skapat innehóllet。阿尔文·温尼赫·列特·斯卡帕特av,直到示例en konsult,sáanses den afentliga aktörenändáha kontroll genom-kravställning och betalning。

Diggs tolkningär ocksáatt den ofentliga aktören kan anses ha kontroll genoma valet at publicera innehállet eller inte。Om en of thentlig aktör publicerar inneháll frán,直到示例,en annan of thentlic aktór páen webbplats eller app under deras kontroll sáomfattas innehöllet som deras eget。奥芬特利加·阿克特伦·索姆·安斯瓦·弗罗·蒂尔加·恩格利格泰恩·德特恩·安娜·阿克特勒·索姆·伊内赫莱特(annan aktör som producser innehállet)。

Enligt 9§i lagen finns det undantag för inneháll frán tredje part som en offentlig aktör inte kan anses ha full kontrollöver第九章第四节。Det gäller直到示例användargenererat inneháll som kommentarer páartiklar och liknande。Det kanäven finnas fall dáen ofentlig aktör inte kan göra innehállet tillgängligt págrund av att de máste publicera ett visst innehóll fr n annan offentlig eller privat aktór och för interteändra i innehöllet。我是达纳·福尔·坎·德特·瓦拉·莫伊利格·福尔·奥芬特利加·阿克特伦(aktören attáberopa undantag för oskäligt betungande an passing enligt 12§。Funktioner som utgörs av tredjepartslösningar ochär integraterade páwebbplatsen böräknas som den ofentliga aktörens ansvar,直到示例基因组krav vid支持。

埃勒·Páwebbplatsen解释了tillár tillgänglig när man laddar ned en mobil applikation,ska-din organization tillhandahálla en tillgánglighetsredogörelse的信息。Redogörelsen ska bland annat innehálla:

 • En förklaring av de delar av innehállet som inteär tillgängliga och de skäl som ligger,直到grund för att de inteár till gaänggla och,i förekommande fall,de tillgángliga-alternativ som finns。
 • En beskrivning av,och En länk till,En kommentarsfunktion som gör det möjligt för vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyler till gänglighetskraven och att begära ut information som undantagits。

路易斯·帕斯丹Skapa en tillgänglighetsredogörelse公司

Senast更新: