中央情报局卫星探测站

数据och informations steknik,CSE,är den institution páChalmers som tagit emot fister kvinnliga for kningsassistenterár 2022 enligt siffror frán lärosätet。Ambitenär att fáen jämnare könsfördeling med málet att forskingen ska bliännu bättre。

-När jag började för ettár轿车stod det pámin att göra-lista,att aggressivtöka antalet kvinnliga forskare och vara väldigt aktiv i rekryteringarna för-att se till att detta hände,säger prefekten páCSE,Richard Torkar。

仅CSE tagit emot flet kvinnliga for karasistenter beror pá,förutom Richard Torkars satsning,pöstödet frón Chalmers ledning。

-Vi hade tur dámánga duktiga kvinnliga kandidater själva sökte,直到vára utannonserade tjänster。Vi rekryteradeäven páinstitutionen ett antal kandidater med stöd av báde rektorn och jämställdhetssatsningen Genie研究所。Det var Det som gjorde Det möjligt för oss att kunna anställa dessa kandidater,säger Richard Torkar

Könsbalanserade forskarteam generarer bättre forskning公司

理查德·托卡尔(Richard Torkarär det viktigt med en mángkulturell miljöoch en jämn könsfördeling páinstitutionen。理查德·哈恩维萨尔(Richard-hänvisar)直到研究生som visar att förlena med máng fald och jämställdhet páarbetsplatsenär mánnga

-Om du har en mángkulturell miljöoch blandade forskingsteam med báde män och kvinnor,är det mer sannolikt att lyckas som ett lag。Sáom vára forskarteamär framgángsrika och om vüra forskareär framgángstrika,dár bliräven vár institution framgöngsrick,menar Richard。

“Datavetenskapoch relaterade omrádenär mestadels mandominerade”

En som pábörjar sin tjänst páCSE inom kortär表示支持Rocío Mercado,som just nu háller páatt avsluta sin doktoradtjänst pá麻省理工学院,麻省理学院ocks känt som MIT

-En sak som drev mig till den här institution Enär att CSE genomolika initiatiiv försöker diversifiera avdelningarna,särskilt när det gäller könsbalansen。Dettaär väldigt viktigt för mig,säger公司罗西奥

-När det kommer till datavetenskap och relaterade omráden finns det inte en bra kh nsbalans,detär mestadels mansdominerat,fortsätter hon.detár viktigt att vi tänker pádessa saker och bygger fler olika团队,särskilt eftersom det ocksär vetenskapligt bevisat olika团队är bättre pár problemösning och mer kreativa。

Lovande framtid för kommande forskare公司

2022年,科莫在波尔卡成立了一个由理查德·托卡·特罗(Richard Torkar tror att genusfokuset och de förändringar som gjorts páinstitutionen)担任院长的机构。Hanärövertygad在CSE som,i synnerhet,ung forskare sáväntar en lovande framtid前接听了一名男子的电话。

-德福斯科宁赛斯坦特纳学院,德福斯坦特勒学院。Av Camilla Jara大道

西丹斯瓦里格Publicerad:2022年11月16日。