尼赫特:数据-och信息技术http://www.chalmers.se/sv/nyheter尼赫特från Chalmers tekniska högskola2022年11月27日星期日03:49:13+0100http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttps://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/cse-satsar-på-jämn-könsfördelning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/cse-satsar-p%C3%A5-j%C3%A4mn-k%C3%B6nsf%C3%B6rdelning.aspxCSE卫星påjämn könsfördelning<p><b>在数据och informationsteknik,CSE,a r den institute påChalmers som tagit emot flest kvinnliga forskningsassistenterår 2022 enligt siffor från lätet。我的目标是让我为斯克宁根·斯卡·布利诺·布吕特写一篇文章</b> </p><div><br/></div><div>-När jag började för ettår sedan stod det påmin att göra lista,att aggressivtöka antalet kvinliga forskare och vara väldigt aktiv i rekryteringarna för att se直到att detta hände,säger prefekten påCSE,Richard Torkar。</div><div><br/></div><div>Att just CSE tagit emot flest kvinnliga forskarassistenter beror på,förutom Richard Torkars satsning,påstödet från Chalmers leding。</div><div><br/></div><div>-Vi hade tur dåmånga duktiga kvinnliga kandidater sjäkte直到våra utannonserade tjänster。Vi Rekrytadeävenpåett antal kandidater med stöd av både rektorn och jämställdhetssatsningen Genie。Det var Det som gjorde Det möjligt för oss att kunna anställa dessa kandidater,säger Richard Torkar。</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>karteam generar bättre forskining</h3><div>Enligt Richard Torkarär det viktigt med en mångkulturell miljöoch en jämn könsfördelning påinstituten。Richard hänvisar till studier som visar att fördelarna med mångfald och jämställdhet påarbetsplatsenånga.</div><div><br/></div><div>-Om du har en mångkulturell miljöoch blandade forskningsteam med både män och kvinnor,är det mer sannolikt att lyckas som ett lag。Såom våra forskarteamär framgångsrika och om våra forskareär framgångsrika,dår bliräven vår institution framgångsrik,menar Richard。</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>“Datavetenskapoch relaterade områdenär mestadels mandominerade”</h3><div>En som påbörjar sin tjänst påCSE inom kortär for skiningsassisten Rocío Mercado,som just nu håller påatt avsluta sin doktorandtjänst påMassachusetts Institute of Technology,ocksånt som MIT.</div><div><br/></div><div>-En sak som drev mig till den här att CSE genom olika initiativ försöker diversifiera avdelningarna,särskilt när det gäller könsbalansen。Dettaär väldigt viktigt för mig,säger<span style=“background color:initial”>Rocío</span><span style=“background color:initial”>。</span></div><span></span><div></div><div><br/></div><div>-När det kommer till datavetenskap och relaterade områden finns det inte en bra könsbalans,detär mestadels mansdominerat,fortsär viktigt att vi tänker pådessa saker och bygger fler olika团队,särskilt eftersom det ocksår vetenskaligt bevisat at olika teamär bättre påproblemlösning och mer kreativa.</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>Lovande framtid för kommande forskare</h3><div>Prefekt Richard Torkar tror att genusfokuset och de förändringar som gjorts påinstituten under 2022 kommer att påverka alla påett positit sätt。Hanärövertygad att om man kommer till CSE som,i synnerhet,ung forskare såväntar en lovande framtid.</div><div><br/></div><span style=“background color:initial”>-De Forskningsassisternena som vi anställer,Deär De framtida教授,starka röster påinstituten</span><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”>Av卡米拉·贾拉2022年11月16日星期三00:00:00+0100https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/bidrag-fran-vetenskapsradet-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/bidrag-fran-vetenskapsradet-2022.aspx29 Chalmersforskare får fina Forskiningsanslag<p><b></b></p><div>I sinårliga utlysing av forskiningsanslag delar Vetenskapsrådet ut 112 miljoner kronor至29 forskare påChalmers​</div><div><span style=“background color:initial”>Chalmers beviljades anslag i alla utlysta områden men flest inom</span><span style=“background color:initial”>自然风景画<div><br/></div><div>Härärär alla forskare som har beviljats anslag–分拣机构:</div><div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>阿基特克图och samhällsbyggnadsteknik</h2>杰尔克·迪克斯特拉<br/>Karin Lundgren</div><div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>Biologi och bioteknik公司</h2><div></div>里卡德兰德伯格<br/>Clemens Wittenbecher公司<br/>Fredrik Westerlund</div><div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>elektrotecnik公司</h2><div></div>埃里克·斯特伦<br/>Henk Wymeersch</div><div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>Fysik公司</h2><div></div>里卡多·卡特纳<br/>Tünde Fülöp弗雷德里克·霍克<br/>托马斯·尼尔森<br/>Timur Shegai</div><div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>Kemi-och凯米特尼克</h2><div></div>博阿尔宾森<br/>安妮特·拉尔森<br/>克里斯蒂安·穆勒<br/>Magnus Skoglundh</div><div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>Matematiska vetenskaper</h2><div></div>克拉斯·莫丁<br/>张根凯</div><div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>数据-och信息</h2><div></div>弗雷德里克·约翰逊​</span></div><div><span style=“background color:initial”></span>Moa约翰森<br/>PawełW.Woźniak</div><div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>Mekanik och maritima vetenskaper</h2><div></div>萨迪纳岛<div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>mikretknologi och nanovetenskap公司</h2><div></div>简·格雷恩<br/><br/>Floriana伦巴第<br/>Dag Winkler公司<br/>Niklas Rorsman</div><div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>Teknikens ekonomi och组织</h2><div></div>安德烈亚斯·莫克维德·海伦斯<div></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>Vetenskapens kommunikation och lärande公司</h2><div></div>汉斯·马尔姆斯特伦(电视节目主持人)</div><div><img src=“/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Production/VR%20finansering%202022.jpg”alt=“”style=“margin:5px;宽度:600px;高度:848px”/><br/></div><div><a href=“https://chalmersuniversity.box.com/s/248dfmt5hbjqdls8pf80xh0sb9n91lj0“title=”länk till pdf“>Nedladningsbar列表​</a> </div><div><a href=“https://www.vr.se/?filters=decisionsPublished%3b&amp;selectedSubject=全部&amp;listStyle=list“>Läs mer om de olika anslagen påVetenskapsrådets webplats公司​</a> </div>​​​2022年11月7日星期一00:00:00+0100https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Kryptografi-och-säkerhet-i-fokus-för-ny-forskarassistent.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Kryptografi-och-s%C3%A4kerhet-i-fokus-f%C3%B6r-ny-forskarassistent.aspxKryptografi och säkerhet i fokus för ny Forskara助手<p><b>在​– Jag lockas av detöppna diskussinsklimatet och ser fram emot att bilda ett nytt team inom kryptografi,säger Elena Pagnin,en av Chalmers 15 nya forskiningstalanger。​</b></p>​<span style=“background color:initial”>För femte gången har Chalmers gjort en raed satsning påatt attrahera skarpa forskartalanger från världens alla hörn。Kampanjen var mycket lyckad och nära 2000年贝里加sökte至15日tjänsterna som Forskara援助</span><div>–Detär oerhört glädjande att se att in tresset för Chalmersär såstort internationaellt,och att såmånga for kartalanger vill komma till Chalmers för att bygga sin framtida karriär,säger<b>Anders Palmqvist</b>,副总裁för forskning。</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>Säkerhet en av de stora utmaningarna</h3><div>En av de 15 som nuär påplattsär<b>Elena Pagnin</b>,为卡拉斯援助医疗中心påpå<a href=“https://sv.wikipedia.org/wiki/Kryptografi“>kryptografi</a>。Hennes tjänstär kopplad till styrkeområde Information och kommunikationsteknologi(IKT)och styrkeområdesledare<b>Erik Ström</b>välkomnar henne varmt:</div><div>–Säkerhet,我培育了梅宁,阿伦·瓦蒂兹·斯托拉·萨姆萨姆尼加。Med rekryteringen av Elena stärks Chalmers kompetens inom cybersäkerhet,指定kryptografi。Jag förväntar mig att Elena flyttar fram forskningsfronten inom krypto samt驾驶员tvärdiciplinär for skining påeffektiva kryptografiska lör säkerhetsproblem inom tex.运输,hälsa och teknik,生产och energi。</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>lskar sittämne</h3><div>Elena pagin kommer att arbeta vid instituteon för data-och informationsteknik,en välbekant plats sedan tiden som doktorand。埃夫特·恩格拉·索姆·索姆·波斯多克托·伊奥胡斯,丹麦大学莱克托分校(Danmark och biträdande universitetslektor i Lund ser hon fram emot sitt nya jobb):</div><div>–Jagälskar kryptografi och bevisbar säkerhet。Mitt primära fokus kommer att ligga pådesign av digitala signaturesystem med avantade egenskaper såsom homomorfa signaturer,förlängbara signaturer och signaturer med flexibel verifiering。Jag kommer ocksåatt arbeta med effektiva och integritetsbevarande protokoll för konkreta användningsfall inklusive serverstödd datadeling och säker重复数据许可och liknande。</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>En klart lysande stjärna</h3><div>Prefekt vid Institutenen för data-och信息技术中心,<b>Richard Torkar</b>,är mycket nöjd att Elena tackade ja till erbjudandet att skapa en egen forskargrupp:</div><div>——Pagin kompletterar vår miljöinom cybersäkerhet väl博士,och givet hennes Diverata förväntar vi oss smånga framgångar för henne de kommandeåren。Jagär personligenövertygad om att hon en dag kommer bli en avåra klart lysande stjärnor Jag ser fram emot att följa hennes karriär de kommandeåren。</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>设备磁盘锁</h3><div>Elena säger att hon lockades tilbaka av den vibraade och livfulla miljön påChalmers och att det finns ett ppet klimat för diskussioner om tvärvetenskaplig forskining:</div><div>–Mäniskorär positiva och jag uppskattar deärliga råd jag får frånätverket。Dessutomär Chalmers synlighet,国际能源部,奖金。</div><div>–Nu ser jag fram emot att etablera ett nytt团队av kryptografer i Sverige。kan vi göra,mycket tack vare Det goda samarbetet inom Chalmers och våra nära kontakter inom Industriesektorn,avslutar Elena Pagnin。</div><div><br/></div><div><div><a href=“https://epagnin.github.io/“target=”_blank“title=”链接到Elenas个人网页“><img class=“ms资产图标ms-rtePosition-4”src=“/\u layouts/images/icgen。gif“alt=”“/>Läs mer om Elena Pagnin</a></div><div>​<br/></div></div><div><br/></div>2022年10月19日星期三10:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/nasta_generations_sjalvkorande_bilar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/nasta_generations_sjalvkorande_bilar.aspxSår ska nästa世代självkörande bilar utrustas<p><b>在​​Påtechföretaget渐近AI Pågår just nu ett forskningsprojekt för att skapa säkrare系统för självkörande bilar och辅助系统。我为你的性生活做准备。Bilen kör omkring i Göteborg och samlar ihop数据för maskininlärning</b> </p><div><span style=“background color:initial”>Yuan Yuär</span><span style=“background color:initial”>påInstituten för data-och informationsteknik och en av medgrundarna至渐近AI,som har en nära koppling till Chalmers forskiningscenter</span><br/></div><div><br/></div><div>-Detär viktigt att använda flera system som kompleterar varandra för datainsamlingen och analysen,eftersom systemen har olika syften och egenskaper,säger Yinan Yu。</div><div><br/></div><div>-Perceptionen,alltsåhjärnans hantering och tolkning av information,är grunden för hela systemet。我是一个很好的朋友。För perceptions biten behöver du tvåsaker:du behöver se och du behöver Förstådest du ser.</div><div><br/></div>斯帕拉斯·德内斯帕拉斯德·伊夫特·埃夫特,蒂登·比伦·科尔斯领导下的巴拉</strong></div><div><br/></div>vanliga när man har sjärande fordon som filmar omgivningerär att man sparar inspellingarna för att använda dem i utvecklingssifte.先生。分析av dataär avgörande för kvaliteten och mycket viktig för säkerheten。男子det behövs större volymer av datainsamling och ytterligare AI utveckling innan man kan använda självkörande fordon,säger Yinan Yu.</div><div><br/></div><div>-Det finns många scenarier som kan bli mycket kritiska inom fordonsindustrin,där man inte har utrymme att tillåta sig misslyckas。Detär därför självkörande fordon inte har satts ut pågarnaännu,vi har inte riktigt kontrollöver dem,säger hon.</div><div><br/></div>Vad finns det för risker med den här typen av项目</strong></div><div><br/></div><div>-GDPRär en sak som måste biktas直到exempel。在民间电影“pågatanär helt klart ett integritetsinstrång,men eftersom vi kör runt med kameror påbilen går det inte Att undvika Att filma mäniskor”中的电影。En lösning kunde vara att ha tydlig information påbilen om att man blir inspelad,säger Yu.</div><div><br/></div><div>-Vi haräven konstruerat en匿名程序vara som suddar både mäniskors ansikten och de registrerengskyltar som fastnat på胶片。Men ibland räcker inte det med att bara göra mäniskors ansikten suddiga,det går att känna igen demåutifrån deras kropspform,kläder och annat.</div><div><br/></div><div>Det finns flera匿名程序som approgential AI använder sig av i sin forskining och produktutveckling。程序员kan till exempel sudda ut en hel kropp och enligt Yuär utvecklingen av nya versioner av de här Programmen ett nödvändigt steg.</div><div><br/></div><div><strong>Ensidig信息och lagstiftningen skapar utmaningar</strong></div><div><br/></div><div>Något som fortfarande inteär kartlagtär vad konsekvenserna skulle kunna bli av att samla in,分析spara inspellingar av mäniskor ut pågatorna。Lagstiftningen kring den här typen av inspellingarär inte fullt utvecklad,vilket lämnar utrymme för osäkerhet.</div><div><br/></div><div>En annan utmaning som Yun serrär att AI lätt bygger in partischet i data som används.</div><div><br/></div><div>-Förutom att detär en fråga om att ha en representation som ska motsvara verkligheten,finns detävensäkerhetsapekter kopplade直到Partischet i数据。Det kan upståproblem om inte alla gruppers behov kommer med när man bygger ett säkert stads och fordonassistentsystem,säger hon.</div><div><br/></div><div><strong>Vilkenär den mest intressanta delen av AI inom bilindustrin</strong></div><div><br/></div><div>-Jag tycker att detär fantastiskt att tekniken utvecklas såsnabbbt。Det finns såmånga mäniskor numera som arbetar med kombinationen AI och fordon och Det går verkligen framåt,säger Yu.</div><div><br/></div><div>斯克里文av Agnes Ekstrand och Camilla Jara酒店​</div>2022年10月17日星期一00:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/chalmers-välkomnar-nya-教授.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/chalmers-v%C3%A4lkomnar-nya-教授.aspxChalmers välkomnade nya教授<p><b>在9月23日var det dags för Chalmers教授安装i Runan。教授Erna startade sin verksamhet vid Chalmers från och med 1 2020年6月1日至2022年6月30日​​</b></p>​<span style=“font-size:14px”><span style=“background color:initial”>教授安装在gammal传统vid Chalmers och en viktig del av att välkomna nya教授och samtidigt精神信息om deämnesområden som Professorner verkar inom。</span></span><span><span><div><span style=“font-size:14px”>Det var Total 22 kvällen教授som安装人员。Samtidigt展示了Rades ocksåkonstnärliga教授,副教授,gästprofessorer,副教授och Forskiningsprof教授。</span></div><div><span style=“font-size:14px”><br/></span></div><div><span style=“font-size:14px”><strong>厄克宁av antalet kvinnliga教授<div><span style=“font-size:14px”>​– Detär med glädje jag kan konstatera att vi sakta utjämnar könsbalansen pån教授。Iårärärär 32 procent av de installerade Professor Erna kvinnor,och andelen kvinnor I Chalmers Professor Skolegium harökat till cirka 18 procent,säger Stefan Bengtsson,rektor påChalmers。</span><span style=“background color:initial”>konferenceirn Philip Wramsby välkomnade och guidade gästerna在kvällen领导下。Både rektor och kårordförande Isac Stark höll tal。纽约安装教授玛丽亚·阿布拉罕姆森·赫尔·埃特·塔尔伊诺姆·费西卡利斯克·凯米。在Hållningen stod Duratrion och Chalmers sångkör för.</span></div><div><span style=“font-size:14px”><br/></span></div><div><span style=“font-size:14px”>Efter ceremonin hölls en middag i kårrestaurangen där alla deltagares nående kunde fira tillsammans med de nya教授。</span><span style=“background color:initial”>1959年har Chalmersalumnen och Komposteören Jan Johansson verk“Livetär härligt”传统风格的轿车。Pågrund av associater till Ryssland och kriget i Ukraina har den by tts ut mot“Här kommer Pippi Långstrump”,ett annat känt sticke av Jan Johansson。在middagen höll教授的领导下,阿尔尼·哈尔松·塔尔教授。</span></div><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”>De personer som deltog påceremonin变量:</span><br/></div><div><span style=“background-color:initial”><div><span style=“background-color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”><strong>教授:</strong></span></div><div><span style=“background color:initial”>Maria Abrahamsson,fysikalisk kemi,för kemi och Kemiteknikin研究所</span><br/></div><div><span style=“font-size:14px”>Mohammad Al-Emrani,圣奥赫特拉比格纳德,för arkitektur och samhällsbyggnad研究所<div><span style=“font-size:14px”>Derek Creser,凯米特尼克研究所<div><span style=“font-size:14px”>Isabelle Doucet,arkitekturens teori och historia,研究所arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Marco Dozza,aktiv säkerhet och trafikantbeteende,för mekanik och maritima vetenskaper研究所<div><span style=“font-size:14px”>Maria Elmquist,创新领导,研究所,ekonomi och组织<div><span style=“font-size:14px”>Jonas Fredriksson,mekatronik,för Elektrotecnik学院<div><span style=“font-size:14px”>Ida Gremyr,kvalitetsutveckling,研究所för teknikens ekonomi och组织</span></div><div><span style=“font-size:14px”>rni Halldòrsson,供应链管理,研究所för teknikens ekonomi och organization</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Eduard Hryha,pulvermetallurgi och additiv tillverkning av metaller,för industri-och Material Vetenskap研究所,<span style=“font-size:14px”><div><span style=“font-size:14px”>Ann Margret Hvitt Strömvall,miljöoch vattenteknik i urbana miljöer,研究所för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Christoph Langhammer,fysik,费舍克研究所<div><span style=“font-size:14px”>Mats Lundqvist,企业家协会,ekonomi och组织<div><span style=“font-size:14px”>Max Jair Ortiz Catalán,仿生学,电子技术研究所<div><span style=“font-size:14px”>Angela Sasic Kalagasidis,Byggnadsfesik,研究所för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Elsebeth Schröder,teoretisk fysik,研究所mikroteknologi och nanovetenskap</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Ioannis Sourdis,datorteknik,信息技术研究所<div><span style=“font-size:14px”>Lennart Svensson,signalbehandling,研究所för Elektrotecnik</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Fredrik Westerlund,kemisk biologi,研究所för biologi och bioteknik<span style=“white space:pre”></span></span></div><div><span style=“font-size:14px”>Mikael Wiberg,国际设计研究院för data-och informationsteknik</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Torsten Wik,reglerteknik,研究所<div><span style=“font-size:14px”>Britt-Marie-Wilén,米尔约奥赫·阿夫洛普斯特尼克学院(Instituteon för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik)</span></div><div><span style=“font-size:14px”><br/></span></div><div><span style=“font-size:14px”><strong>Konstnärliga教授:</strong></span></div><div><span style=“font-size:14px”>Anna Johanna Klasander,stadsbyggnad,研究所för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</span></div><div><span style=“font-size:14px”><br/></span></div><div><span style=“font-size:14px”><strong>副教授:</strong></span></div><div><span style=“font-size:14px”>Morgan Anderson,arkitektur för boende och vård,阿基特克图尔och samhällsbyggnadsteknik研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>赫尔米·阿提亚,沃克宁av kontroll och tillverkningsprocesser,för industri-och materialvetenskap研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Mingquan Bao,mikrovågselektronik,研究所mikroteknologi och nanovetenskap</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Mikael Coldrey,Kommunikations系统,för Elektrotecnik研究所<div><span style=“font-size:14px”>Ola Engqvist,人工智能och maskininlärningsbaserad läkemedelsdesign,研究所för data-och informationsteknik</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Hilda Esping Nordblom,bostadsarkitektur och samhällsbyggnadsteknik研究所<div><span style=“font-size:14px”>Rikard Fredriksson,integrerad fordons-och vägsäkerhet,för mekanik och maritima vetenskaper研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Renaud Gutkin,beräkningsmakanik av polymara material,研究所för industri-och material Vetenskap</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Karin Karlfeldt Fedje,hållbara tekniker för för förorenade material,研究所för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Daniel Karlsson,elkraftsystem,för Elektrotecnik研究所<div><span style=“font-size:14px”>Jenny Larfeldt,Energiomundling,geo-och miljövetenskap研究所,Energiomundling<div><span style=“font-size:14px”>Marie Larsson,arkitektur och vård,阿基特克图尔och samhällsbyggnadsteknik研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Mikael Lind,maritim informatik,för mekanik och maritima vetenskaper研究所<div><span style=“font-size:14px”>Nils Lübbe,fordonssäkerhetsanalys,för mekanik och maritima vetenskaper研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Henrik Magnusson,arkitektur och vård,arkitektur och samhällsbyggnadsteknik研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Anders Puranen,kärnkemi,för kemi och Kemiteknikin研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”><br/></span></div><div><span style=“font-size:14px”><strong>Gästprofessor:</strong></span></div><div><span style=“font-size:14px”>Simone Fischer-Hübner,datavetenskap,信息技术研究所<div><span style=“font-size:14px”>Steven A.Gabriel,maskinteknik,för rymd研究所,geo-och miljövetenskap</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Michael Kokkolaras,KonstruktionsOptimiming,för industri-och materialvetenskap研究所<div><span style=“font-size:14px”>奥萨·林德霍姆·达尔斯特朗,创新研究所,för teknikens ekonomi och组织</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Doina Petrescu,城市设计与规划研究所,萨姆斯比格涅斯特尼克研究所<div><span style=“font-size:14px”>Christopher Robeller,数字木材设计与生产研究所,萨姆斯比格涅斯特尼克研究所<div><span style=“font-size:14px”><br/></span></div><div><span style=“font-size:14px”><strong>学院教授:</strong></span></div><div><span style=“font-size:14px”>David Bennet,Verksamhetstyrling,研究所för teknikens ekonomi och组织</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Anna Kadefors,技术管理,研究所,ekonomi och组织<div><span style=“font-size:14px”>Mihály Kovács,matematik,研究所för matematiska vetenskaper</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Ermin Malic,fysik,费西克研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Vincenzo Palermo,Grafenforskining,för industri-och materialvetenskap研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Ulf Petrusson,entreprenörskap och strategi,研究所för teknikens ekonomi och organization</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Finn Wynstra,leverans-och Drivelding,研究所för teknikens ekonomi och组织</span></div><div><span style=“font-size:14px”><br/></span></div><div><span style=“font-size:14px”><strong>ForSkiningsProf服务器:</strong></span></div><div><span style=“font-size:14px”>Paolo Falcone,mekatronik,för Elektrotecnik研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Bengt Johansson,förbränningsmotorteknik,för mekanik och maritima vetenskaper研究所</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Tomas Kåberger,工业能源政策研究所,福特尼肯研究所ekonomi och组织</span></div><div><span style=“font-size:14px”>Verena Siewers,mikrobiell Syntedisk biologi,för biologi och bioteknik研究所2022年9月27日星期二12:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/institutener/m2/nyheter/Sidor/Autonomt-dronarsystem-kan-radda-liv-pa-haven.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutener/m2/nyheter/Sidor/Autonomt-dronarsystem-kan-radda-liv-pa-haven.aspx自治博士kan rädda livåhaven<p><b>在德塞纳斯特伦·塔森塔斯·弗林特·弗利特·弗利特一直住在弗利德大街上,一直到弗利德大街上的humanitära kriser runt om i världen。Nu utvecklar ett团队från Chalmers ett helautonomt drönarsystem som kanöka effektiviteten och reaktions Hasgheten i räddningsinsatser直到havs</b></p>​<span style=“background color:initial”>I samband med flyktingkriser och migrantströmmar har have t varit enåterkommande och riskfylld fäg。莱加·埃勒费尔拉斯塔德·法蒂格·哈利特,一直到桑尼斯科尔·弗罗利卡。我计划“用于搜索和救援的四旋翼机、固定翼和海上无人机”utvecklar ett团队påChalmers ett nytt slags helautomatiserat系统för söoch räddnings Operationer。Systemet bygger påett samarbete mellan både vatten-och luftbaserade drönare som med hjälp av ett kommunikations system påegen hand kan söka av ett område,larma myndigheter om människor i nöd och ge grundläggande hjälp lp innan bemannade räddningsfarkoster har hunnit fram<br/></span><h2 class=“chalmersElement-h2”>Samarbetande drönarsystem在rädda fler liv的潜在客户</h2><div>Drönarsystemet består av tre samarbetande komponenter:en marin katamaran Drönare som kallas Seacat och som fungerr som bas för de andra Drönare,en flotta av bevingade luft Drönare som bevakar det omgivande områdetoch en quadcopter som kanärma sig människor i nöd och levera exemelvis förnödenheter,弗利斯梅德尔。Quadcoptern–en drönare med fyra motor or och där har förga att hovra–kan bära最后一次在cirka电视台工作<br/><img src=“/SiteCollectionImages/instituter/M2/Nyheter/sjösättning%20drönare%20300x350.jpg”class=“chalmersPosition FloatRight”alt=“”style=“margin:5px 20px”/></div><div><br/></div><div><strong>Projektet bygger påden enkla principen</strong>att olika drönare har olika fördelar och genom att låta flera olika typer av autonoma drönare samarbeta kan sökeffektiviteten och räddningsinsatsens reaktions hassighet förbättras väsentligt,医学潜力att rär liv,säZhao</strong>,博士后vid avdelningen för strömningslära påChalmers<br/><br/></div>托马斯格伦斯特德教授<div>–Dessutom skulle systemet i principi kunna kopplas till vilken offentlig tjänst som helst eller frivilliga som kan ge någon form av hjälp<br/></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>自动蓄电池加电</h2><div>Den marina drönaren,Seacat,tillhandahåller en internetuppllänk samt en lokal kommunikationslänk som används för att koordinera de flygande drönarna_n。这是一个很好的例子。所有德国航空公司的drönareär utrustade med kameror och-ett定位器系统。Samtliga drönare kan röra sig helt autonomit-den marina drönaren följer en fördefinerad rutt med sluten slinga。Drönare med fasta vingar tilldelas sökområden automatiskt enligt en sm maximalt utnytjar antalet tilga ngliga Drönare。När en drönare med fasta vingar upptäcker föremål vattnet skickas quadcoptern till platsen för att ta bilder。Fotografierna kan轿车一直开到en räddningscentral i经由den marina drönaren着陆。Räddningscentralenåsin sida kan sända ut quadcoptern med födenheter。När batteriet i en av de vingburna drönar börjar ta slut tas den ur drift och landar i vattnet Nära Seacat drönaren,där den kan plockas upp och laddas automatiskt för att sedan skickas ut igen<br/><br/></div>Hittills har vi lyckats genomföra en quadcopterlandning公司</strong>påSeacat och de bevingade drönarna har byggts och utvärderas nu säger<strong>Ola Benderius,</strong>docent påavdelningen Fordonsteknik och autonoma system som ocksåhar lett projektet<br/><span style=“background color:initial”>–Inom ramen för en fortsättning av projektet kommer vi att sätta samman systemet och testa det i sin helhet ut till havs.</span></div><h3 class=“chalmersElement-h3”>项目经理</h3><div>Drönarsystemet har utvecklats i samarbete mellan avdelningen för fordonsmekanik och自动系统och avdelningen för strömningsla påInstitionen för mekanik och maritima vetenskaper.</div><div>Den marina drönaren och de vingförsedda drönarär指定från grunden,byggda och testade påChalmers。</div>除此之外,我国的铁路运输和运输都是以铁路运输为主,新赵、新赵等铁路运输公司和卡洛斯的卡洛斯都以påavdelningen för施特诺斯勒的罗拉奥什奥拉拉拉、拉、拉、拉、拉、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强、强N för rymd-,geo-och miljövetenskap och Christian Berger påavdelningen för软件工程påInstitutenen för data-och informationsteknik</div><div>Projektet drivs inom Chalmers for Kningsinfrastruktur Revere,med Finansinering från styrkeområdet Transport。项目avslutas i 2022年9月。</div><div><b>För mer information,kontakta</b></div><div>Ola Benderius,文件管理员,för mekanik och maritima vetenskaper研究所</div><div>031 772 20 86,ola.benderius@chalmers.se</div>​​2022年8月1日星期一00:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/Sommarkurs-med-Girls-Code-Club.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/Sommarkurs-med-Girls-Code-Club.aspx利卡德·索马库斯医学女孩代码俱乐部<p><b>在I sommar Anodnade研究所数据-och信息Steknik för andra gången kursen som riktar sig till Sgill健身房。直到skillnad från förstaågde kursen den här gången rum fysiskt,påInstitutens tvåcampus i Johanneberg och påLindholmen i göteborg。</b></p><div><h2 class=“chalmeselement-h2”><span>Nya användbara verktyg</span></h2><div><div>För vissa av deltagarna var kodning något helt nytt,medan andra hade testat pådet tidigare i varierande grad。从上一级开始。Gemensamt för flera av dem,a r att kursen har väckt eller förstät ett för kodning och en vilja att fortsätta med det påett eller annat sätt.</div><div><img src=“/sv/instituter/cse/nyheter/PublishingImages/Daniella%20article%20with%20name.png”alt=“Daniella article with name.png”class=“chalmersPosition FloatRight”style=“margin:5px;宽度:237px;高度:261px”/><br/><br/><img src=“/sv/instituteer/cse/nyheter/PublishingImages/Chloe%20article%20with%20name.png”alt=“Chloe article with name.png”class=“chalmersPosition FloatRight”style=“margin:5px;width:237px;height:261px”/><span style=“background-color:initial”>D</span><span style=“background-color:initial”>aniëlla</span><span style=“background-color:initial”><span style=“background-color:initial”>,en-utav deltagarna,menar att kodning erbjuder såmånga verktyg som kan vara användbara inom praktisk taget alla områden hon kan tänka sig att fortsätta inom.</span></div><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”>Catherineär postictitöverraskad。hade faktiskt förväntat sig att det skulle vara tråkigt先生,男装升级väl påplats påkursen。</span></div><div><br/></div><div>Chloe hade kodat en del sedan innan och hadeönskat att uppgifterna varit mer avantade,男大亨,女企业家,女企业家,女企业家,女企业家,女企业家,女企业家,女企业家<h2 class=“chalmersElement-h2”>Lärt sig koda med hjälp av蝙蝠侠</h2><div><img src=“/sv/instituter/cse/nyheter/PublishingImages/Tanya%20article%20with%20name.png”alt=“Tanya article with name.png”class=“chalmersPosition FloatLeft”style=“margin:5px;width:382px;高度:426px”/>Några av tjejerna ber ttar att de bland annat har fått lära sig grunderna i Python under kursen。De har med hjälp av programmesspråket fått by gga en model som analyserar besöksstatistiken för en webssida och hur intress för den förändrasöver tid.</div><div><br/></div><div>Tanya,som gick kursen digitalt förraåret och som nu var där i egenskap av handledare,berättr leende att de använt Batmans Wikipediasida som arbetsmater och att det går bra att altera med andra superjår att t visa påskillnader i besöksstrukturerna.</div><h2 class=“chalmersElement-h2”><span style=“background-color:initial;font-family:inherit”><br/></span></h2><h2 class=“chalmersElement-h2”><span style=“background-color:initial;font-family:inherit”><br/></span></h2><h2 class=“chalmersElement-h2”><span style=“background-color:initial;font-family:inherit”><br/></span></h2><h2 class=“chalmersElement-h2”><span style=“background color:initial;font-family:inherit”>Länna yrkesutövarna</span><br/></h2><div>Tjejerna fick inte bara testa påprogramming,utan lärde sig ocksåom att sortera algoritmer,hållbarhet,kryptografi,samt hacking.</div><div><br/></div><div>在沃尔沃och测试童子军的interagera med yrkesutövare,båDe inom industrin och akademin och fick lyssna påett flertal kvinnor från沃尔沃och测试童子军。De spelade ett optimeringspel med kvinnor påJeppesen,ett Boingföretag,och besökte Tibcos kontor där De designade olika lösningar för webapplikationer.</div><h2 class=“chalmersElement-h2”>Värt att testa公司</h2><div>Detär inte alla av deltagarna som ser en framtid som programmerare framför sig。在德尔塔加尔纳som aldrig tidigare provat att koda,säger att hon mójligen kommer attägna sigåt Komning som En hobby,men förmodligen inte inågon yrkesroll。哈雷莫特·格莱佛·埃尔法伦赫滕·哈尔内塞特·维尔卡·费德拉尔·德拉尔·德拉尔医生,地址:哈利斯纳特·普斯奈特·戈斯特夫·雷尔·萨尔纳·索姆布兰德安娜·贝斯克里维特·胡尔科丁·蒂尔姆帕斯·帕德拉斯·阿贝特斯普拉特先生。</div><div><span style=“color:rgb(33,33,33);font-family:inherit;font-size:20px;background color:initial”><br/></span></div>女孩代码俱乐部<div>Kursen anordnas av Instituten för data-och Information Steknik vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universite.</div><div><br/></div><div>Kursen riktar sig till tjejer som går påorgiet ochär intrestrade av att prova påkodning i ett roligt och prestigelöst sammanhang。</div><div><br/></div><div>2022 medel från Chalmers<strong>utbildningsområde EDIT-I</strong>och<strong>styrkeområde IKT</strong>,<strong>沃尔沃</strong>,<strong>测试童子军,</strong><strong>Tibco</strong>samt<strong>Jeppesen</strong>,ett波音företag。</div><div><br/></div>Läs mer om Girls Code Club på<a href=“/sv/institutener/cse/girlscodeclub/Sidor/default.aspx”>kursens webssida​</a> .</div><div><br/></div><div>文本:Agnes Ekstrand</div>​​​2022年7月15日星期五08:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/De-ar-framtidens-forskiningsledare.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/De-ar-framtidens-forskiningsledare.aspx德拉姆提登斯<p><b>智囊团性挑战者blev antagna när Stiftelsen för战略专家,SSF,utsåg Framtidens for skiningsledare</b> </p><div>​<span><span>Målet med programmetär att ge nyetablerade for kare med högsta vetenskapliga och eductiska kompetens Möjlighet att utvecklas som forskiningsledare<span></span><span style=“display:inline block”></span></span><span><span><span><span>Ahmed Ali Eldin Hassan<span style=“display:inline block”></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span><span>安东·弗里斯克·科库姆,亚历山大霍尔伯格奥赫茱莉亚威克托och heter de sex Chalmersforskare som har kvalat in bland de 16 unga福斯卡尔·索姆努弗斯克宁15米尔乔纳·瓦尔弗斯滕迪格·福斯克宁。SSF:秒bedömningär att de förväntas kunna ledaännu större forskargrupper弗拉姆佛,och de kommer därför att delta i ett omfattadeLedarskaps程序<br/></span></div><span></span><br/><span><div><span><div><span><strong><a href=“/sv/personal/Sidor/ahmh.aspx”>Ahmed Ali Eldin Hassan</a></strong>,forskarassistent vid Instituteon för data-och informationsteknik,får medel Forskiningsprojektet边缘优化:Operativsystem och programvara i periferin。fokuserar påatt designa en ny klass av operativivsystem som passar nya typer av frdröjningskritiska tillämpningar项目。Det kan t.ex.vara för autonoma fordon som behöver använda både moln-och lokala resurser med prestandagarantier.前瓦拉·för autonoma fordon som behöver använda både moln-och lokala resurser med prestandagarantier。<br/></span></div><div><br/><span></span></div><div><span><span><strong><a href=“/sv/personal/Sidor/johan bengtsson palme.aspx”target=“\u blank”title=“chalmers.se”>johan bengtsson palme</a></strong>,Forskarasintent vid Institutenen för biologi och bioteknik sedan maj 2022年,får medel直到弗斯克宁斯普雷克特:弗拉姆蒂登斯的patogener och resistensgener。项目名称:om att ta reda påvilka mekanismer som gör attBaktrier orsakar sjukdomar och抗生素。丹尼·昆斯卡普·维尔forskarna轿车använda för att kunna förståvilka gener som kan utgöra火辣辣的摩尼斯卡人hälsa i framtiden<span style=“display:inline block”></span></span><span><br/></span></div><div><br/><span><span><span><span><span><span><a href=“/sv/personal/Sidor/raphael van laer.aspx”>raphael Frank J van laer</a></strong>,för mikroteknologi och研究所助理nanovetenskap,får medel,直到每比特的forskiningsprojektet阿焦耳阿库斯蒂克奥蒂克。德特långsiktiga målet med projektetär att hjälpa直到在明斯卡的朱德热那姆,穆尔斯·拉格医疗中心fotonik och kvantteknologi能源公司<span style=“display:inline block”></span></span><br/><span><br/><strong><a href=“/sv/personal/Sidor/Anton-Frisk Kockum.aspx”target=“ublank”title=“chalmers.se”><br/>安东•弗里斯克•科库姆</a></strong>,forskarassistent vid Institutenen för mikroteknologi och nanovetenskap,får medel till forskningsprojektet kvant模拟och kvantkommunikation med stora atomer公司。Huvudmålet med projektetär att konstruera effektiva och användbara simuleringar av kvant system(直到exempel molekyler)som interagear med en omgivande miljö。<br/></span></div><div><span><span><strong><a href=“/sv/personal/Sidor/Alexander Hollberg,-Arkitektur och samhallsbyggnadsteknik-.aspx”target=“_blank”title=“chalmers.se”><br/>Alexander Hollberg</a></strong>,forskarassistent vid Institutenen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,får medel till Forskiningsprojektet“数字物质进入för hållbar城市采矿”。热那姆河流域洋地黄由乌尔巴纳项目的材料工程师发明,我是圣德贾的工程师aktörer attåteranvända ochåtervinna材料。<span style=“display:inline block”></span></span><span><br/><br/><strong><a href=“/sv/Personal/Sidor/Julia Wiktor.aspx”>Julia Wiktor</a></strong>,forskarassistent vid Instituteon för fysik,får medel forskningsprojektet Kvantmekaniskrivning av fullständiga Halvorledarandingar。Projektets syfteär att para kvantmekaniska Modeler med framväxande artificiella neurala nätverksmodeller för att effektivt modelera de material och gränsnitt som utgör halvledande mikro-och纳米增强仪。<br/></span></div><div><br/></div><div>Lämer om utlysningen och vad utnämningen framtidens for kningsledare innebå<a href='https://strategiska.se/pressmeddelande/de-ar-framtidens-forskiningsledare/“>SSF:s webb</a><br/><span><span><span><span style=“display:inline block”><span style=“display:inline block”></span></span></div>2022年6月21日星期二14:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/Ny-professor-siktar-pa-sakrar-sjalvkorande-fordon.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/Ny-professor-siktar-pa-sakrar-sjalvkorande-fordon.aspx纽约西克塔•påsäkrare självkörande fordon教授<p><b>克里斯蒂安·伯杰受聘于维德研究所för data-och informationsteknik våren 2022年。Hans nyfikenhet och在för säkra självkörande fordon var drivkraften pågen till Hans nuvarande roll教授</b> </p><strong>​</strong><span style=“background color:initial”><strong>克里斯蒂安·伯杰,vad uppehåller sig din forskning kring och vad vill du uppnåmed den</strong></span><div><br/></div><div>“Vårt team arbetar med att utveckla metoder för att skapa bättre mjukvara,i synnerhet för att designa system som kräver samarbete mellan olika disciplier。Det tillåter oss både att inkorpropera idéer som inte nödvändigtvis härstån programmaringenjörs disciden och att bidra till andra disciplier som har för dem,men där de saknar adekvata metoder för att ara en passande mjukvaruörsning.</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>Tävling för självgående robotfordon var startskotte</h3><div>亚琛大学泰斯克兰分校新浪Doktorandstudiervidtu Braunschweig och RWTH亚琛大学,fick Christian den unika möjlighett att vara del av och leda ett团队av doktorander och masters studenter som designed och utvecklade ett sjästyrt fordon för DARPA城市挑战赛2007–värsta storskaliga tävling för robotfordon somämnade att interagera med varandra och röra_rasig i stadsliknande miljöer,genom att“se”vad som hände omkring dem och“förståoch lyda”trafikregler för att undvika kolliioner。</div><div><br/></div><div>Det gick bra för teamet,som tog sig hela vägen til Det slutgiltiga tävlingsmotet med bara tio andra forskargrupper från ursprungligen 89 Sticken。</div><div><br/></div><div>Det var dock mycket tydligt att inga av fordonen som gick,直到最终哈得变量säkra att slppa lösa publika vägar eller någon annan stansän i själva tävlingsmiljön。Trots det,täde tävlingen en gnista hos både deltagare och företag världenöver att förvklig dr mmen om att skapa fordon som kan transportera sig säkert och bekvämt utan mänsklig hjälp.</div><div><br/></div><div>“Min egen forskning har de senaste 15åren kretsat kring uppgiften att och utveckla säkra mjukvaruk ukorukomponenter för att agire självkörande fordon。finns fortfarande många obesvarade frågor att avhandla innan vi kan vara trygga med att ta bort stödhjulen från dagens fordon。”</div><div></div><div><strong>Var planen från början att forska inom området,eller Var det bara sådet utvecklade sig</strong></div><div></div><div>“Jagär en väldigt arbetsam person som drivs av min nyfikenhet inför understödjs av mjukvara och datortenologi som gör livet i vårt samhälle bättre。Robottävlingen var uppenbarligen ett avgörandeögonblick som både bekräftade och inspirerade mitt nyfikna intress för att fortsätta inom det här fältet。”</div><div><br/></div><div>Christian påbörjade en karriär inom fordons fordons för att arbeta med styrsystem för förarasistans och gen den vägen driva drömmen om självkörande fordon framåt。Efter ett kort tag,upptäckte han dock att hans nyfikenhetsdrivna personlighet uppskattade det akademiska sammanhanget mycket mer。Det var dåhan blev erbjuden möjligheten att arbeta påData-och informationsteknik vid Götebcorgs universitet och Chalmers tekniska högskola.</div><div><br/></div>“我是一个幻想家,我是一个大学生。从阿卡德明到阿卡德明,米格·德福·阿特·阿塔姆纳工业园(Jag bestämde mig dåför att lämna industrin ochåtervända)一直到阿卡德明。Med blicken i Backpegeln var definitivt rätt beslut och efter tioår av intensiv och spännande forskning,är jag gladver att ha blivit erkänd av måver for karkollegor inom mitt fär mitt för mitt arbete ochöver att ha bliver att ha blivit abete ochöver att ha bliver mitt fär mitt fär mitt för mitt a arbete och ob,säger Christian。</div><div></div>Vilka utmaningar finns in om ditt område村</strong></div><div></div><div>“Vi har sett många spännande och incomannde exempel från teknologin för sjärande fordon,både från forskargrupper och från företag som har fökt att kommersialisera teknologin det senasteån。Mjukvaran i sådana fordon blir hela tiden bättre och bättre。Ändåkan vi fortfarande inte hävda att fordonneär säkra för mäniskor att användags直到vardags。”</div><div><br/></div><div>考虑到påett säett säett säett sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät sät s<div><br/></div><div>“För tillfälletär vi inteens i näheten”,säger Christian。</div><div></div>Vilka möjlighetteröppnar datavetenskap upp för samhället och mäniskor</strong></div><strong></strong><div></div><div>“Mjukvaranär till sin natur osynlig–ndåpåverkar den vårt dagliga liv oerhört mycket。När den inte fungerar blir vi medvetna om hur beroende viär av fungerande mjukvara。Datavetenskapär ett viktigt forskningsfär resultaten har tagit det mänskliga släktet直到månen och tilbaka påett säkett sät sät sät sät sät sät sät sär result<div><br/></div><div>克里斯蒂安·梅纳尔·阿特·德特·福特法兰德·芬兰斯många obesvarade frågor att handskas med påjorden ochäven hans eget fält växer i丹尼晕眩。Exempelvis artificiellintelligens och maskininlärning,som numera påträffas i många Disciplier utöver datavetenskap,eller kvantberäkning som,enligt Christian,kommer att för ndra hur vi ser påhur mjukvaraär konstruerad.</div><div></div><strong></strong><div><strong>Vadär viktigt för dig utaför工作,Vad gör du påfritiden</strong></div><div></div><div>&quot;Min egen familjär väldigt viktig för mig。Att se och stötta våra tvåbarn när de gör sin egen“forskining”om vår vär de gär fancinerande och jag njuter av Att ta dela av deras outtröttliga vilja Att lära sig hur saker fungerr.</div><div><br/></div>Jagär ocksåppen för nya kulinariska实验i köket och Jag försöker attöverraska familjen。伊布兰·莱卡·贾格</div><div><br/></div><div>文本:Agnes Ekstrand</div>2022年6月21日星期二00:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Fler-chalmersforskare-i-Sveriges-unga-akademi.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Fler-chalmersforskare-i-Sveriges-unga-akademi.aspxFler Chalmersforskare i Sveriges unga akademi公司<p><b>在​​电视åChalmersforskare finns med när Sveriges unga akademi nu utökas med sex nya ledamöter。Forskarna som tar plats för en femår periodär Jewell,som forskar om omställningen till ett fossilfritt energystem,och Adel Daoud som utvecklar artificiell intelligens för att mäta och analysera effekten av lokalt bistår and i fattiga delar av Afrika。 </b> </p><div>Sveriges unga akademi bildades 2011 påinitiativ av Kungl。Vetenskapasakademien公司<span style=“background color:initial”>och har idag 38 ledamöter。Varje ledamot tar plats för en period av femår,och den som vill ansöka ska ha tagit sin doktorsexamen för högst tioår轿车。</span></div><div><br/></div><div></div><h3 class=“chalmersElement-h3”>杰西卡·杰威尔</h3><div></div><div><img src=“/SiteCollectionImages/institutener/SEE/Nyheter/Jessica-Jewell-200.jpg”class=“chalmersPosition FloatRight”alt=“”style=“margin:5px”/>Jessica Jewellär docent i energiomställning,avdelningen för fysisk resursteori påinstitutenen för rymd,geo-och miljövetenskap。Hennes forskning handlar om de förändrigar som behöver göras för att uppfylla klimatmålen:</div><div></div><div><span style=“background color:initial”>&quot;Forskare har använt matematiska模特儿och kommit fram till vad som krävs för att rädda klimatet,men kan vi göra det i den verkliga världen?Min forskargrupp Undersoker denna fråga genom att undersöka förändring och kontinuitet i能源系统。Jag använder EnergySystemModeler,teknisk innovation,Diversionsteorier och Analyzer från statsvetenskap och historia公司。ViZoomar在pࣻfall där fRändringar har varit Snbba och ch djupgående,som Reaktinen på1970年talets oljekrister och tilv xtenav sol och Vid筏下的DeSenastenåren、för att föd vad som om m jjjjjord; snbba f_r_ndrigingaroch h h的规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规规南德。Genom att identifiera historiska pre judikat för snabbaövergångar och jämföra dessa med omfattningen och hastgheten av förändringar samhället behöver för att uppfylla klimatmålen,kan vi identifiera de områden därävergångar oden och jämrära dessa med omfattingen och hastigeren av förälle<div></div><div><br/></div><div></div><div><span style=“background color:initial”>Jag har sökt till Sveriges unga akademi för att Jag</span><span style=“background color:initial”>vill utveckla Sveriges系统för att attrahera forkartalanger och utveckla vetenskap genom att identifiera de områden där vi redanär världsledande,sål som de där vi kan lära av andra länder。Jagär särskilt intresserad av att stärka Internationanell Mobilite och Transparensis i finansiering för att säkerställa att svenska Instituteor utgör starka tillväxtmiljör unga Forskar&quot;。</span></div><div></div><div><br/></div><div></div><h3 class=“chalmersElement-h3”>阿德尔·达乌德</h3><div></div><div><img src=“/SiteCollectionImages/institutener/SEE/Nyheter/AdelDaoud-200.jpg”class=“chalmersPosition FloatRight”alt=“”style=“margin:5px”/><span style=“background color:initial”>Adel Daoudär</span><span style=“background color:initial”>affilierad docent i analystisk socologi vid Chalmers institutituti=“背景色:初始”>在för d</span><span style=“background color:initial”>ata-och信息科技公司</span><span style=“background color:initial”>för och</span><span style=“background color:initial”>biträdande i analytisk sociologi vid Linköpings universitet och beskriver sin forskning sår:</span></div><div></div><div>&quot;Ungefär 900 miljoner av jordens beforfolling lever i extreme fattigdom och en tredjedel av dessa lever i Afrika.在处理一个极端肥胖的杠杆之前。Vardagen i extreme fattigdom har stora effekter både påkort och pång sikt,eftersom den riskerar att leda mäniskor in i ond cirkel av otillräcklighet,och därmed fånga dem i såkallade fattigdomsfällor。Ett sätt att bryta sådana onda cirklarär att intermediera genom utvecklingsprojekt–fattigdomsintervisioner。男pågrund av bristen pådata såkan forskare inte utvärdera olika typer av interventer,och besvara grundläggande frågor som:“påvilket sätt Exister ar fattigdomsfällor?”好吧,我是说,我是在弗里格拉·萨姆伦·法蒂格多姆之前,对比德拉尔·奥里卡·乌特克林萨克勒尔先生说的话?”;och“vilka Underiggande strategier använder dessa biståndsaktör för att välja ut byar,städer och samhällen för sina Fattigdomsntervioner?”</div><div></div><div><br/></div><div></div><div>Jag leder<a href=“https://liu.se/en/research/global-lab-ai“>人工智能与全球发展实验室​</a> för att identicera i vilken utsträckning afrikanska samhär fångade i fattigdom och attöka vår för hur olika konkurrerande fattigdomansinterventioner förändra dessa samhällens möjlighetter att ta sig ur fattigdomsfällor。Mitt labb utvecklar人工智能算法för att mäta fattigdom från satellitbilder,och för att analysera effekten av lokalt bistånd.</div><div></div><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div></div><div><span style=“background color:initial”>Jag</span><span style=“background color:initial”>接受者mig i Sveriges unga akademi eftersom den erbjuder ett unikt tillfälle att förändra,förbädla svenska universitet och dess position globalt;。</span></div><div></div><div><br/></div><div></div><h3 class=“chalmersElement-h3”>Om Sveriges unga akademi在</h3><h3 class=“chalmersElement-h3”>在</h3><div><span style=“background color:initial”>Sveriges unga akademiär en tvävetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige–en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskinings unga。</span><span style=“background color:initial”>Unga akademier finns iöver 30 läoch Sveriges Unga akademi arbetar med de andra Unga akademierna pånordisk,europeisk och global nivå。</span></div><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”><div><a href=“/sv/forskning/vara forskare/Sidor/sveriges unga akademi.aspx”>Här fler chalmersforskare somär eller har varit ledamöter i sveriges unga akademi</a></div><div><a href=“http://www.sverigesungaakademi.se/nyalm18“>Mer信息来自nya ledamöter i Sveriges unga akademi</a></div></span></div>2022年5月24日星期二00:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/centrum/chair/nyheter/Sidor/En-intelligent-och-social-drönare.aspx公司https://www.chalmers.se/sv/centrum/chair/nyheter/Sidor/En intelligent och social dr%C3%B6nare.aspx一个聪明的社会博士<p><b>在你说的是什么?我计划人工智能+社会无人机:走向自主和自适应的社会无人机ska docent Mohammad Obaid och kollegor undersöka hur flygande drönare kan interagera med människor med hjälp av AI</b></p>Drönare blir mer och mer användbara som verktyg inom områden som transport ochälsa博士<br/>I projektet<em>AI+社交无人机:走向自主和自适应的社交无人机</em>,finansierat av Chalmers AI研究中心,主席,ska en forskargruppn titta påsociala drönare och deras roll I samhället。Med start i sommar kommer projektet att underssoöka hur drönare kan verka i en mänsklig miljöpåett acceptbelt sätt<br/><br/><div><span style=“font-size:11pt;线高:107%;font-family:calibri,sans-serif”>–</span>Om vi​​哈恩·艾恩·恩海特·米尔杰,我是法利特·费利特·恩尼斯科尔的机器人吗?Vi vill lära den att förståoss och att fånga upp våra sociala signator näden flyger bredvid oss。我是说,你是说,我是说,我是说,你是说,我是说,你是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,你是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是在说什么?,säger docent Mohammad Obaid项目。</div><br/><strong>社会博士<br/>n drönareär En flygande机器人som kan fjärrstyras och när vi slanger在ordet Sod Sod som kanärrstyras ochär viänger in drönare händer tvåsaker。社会信号机。这是一个很好的例子。För det andra kan den uppfatta och lära sig hur vi beter oss,第一个社会信号员<br/><br/><span>,kommer vi att fåen bättre förståelse för hur vi ska acceptera och lita pådem i olika tillämpningsområden och sammanhang,vilket kommer att göra_radem mer användbara,säger Mohammad Obaid。<br/>。在och används för att träna roboten att utveckla sociala信号员的Interktionsaktiviteter samlas数据。智能drönare ska kunna avläsa från användarens ansikte om denär vär vär väläläoch sedan välja ett lämpligt avstån till personen智能drönare ska kunna avläsa fr<br/><br/>Drönare används redan i leveranstjänster och civila tjänster,som sjukvård och väbenfinande<br/><br/><div>。一直到艾德纳伦·特罗尔维·艾特·坎戈拉·米克特·尼塔,一直到埃克佩尔·尼托·伊阿瓦茨纳·奥姆尔登。</div><br/><strong>Kommunicera med en robot</strong><br/>Viär vana vid att se robotar inom sci-fi där de har ansikten och Kommunicera vad de tycker och deras avsikter,och många forskare blir inspierade av det.Mohammad Obaidär en av dem<br/><br/><span>。ägonen låter drönaren blickaåt den riktning den täker gåoch kommunicerar därmed sina avsikter,säger han<br/><br/>Många测试仪görs med markrobotar,som inte kan flyga。在纽约维度上,由蒂尔姆帕福斯克宁根·påen drönareärärärågan men förmågan Att flyga ger roboten en ny维度<br/><br/><div><span><span style=“font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri,sans-serif”>–<span style=“display:inline block”></span></span><span>En drönare kan ge dig ett nytt perspektiv uppifrån till exempel,och den kommer att vara mycket mer mobilän markrobotar och inte fastna påinb,säMohammad Obaid.</div><br/><strong>En drönarkompis</strong><br/>Det kan tyckas lockande att föreställa sig att den sociala drönaren kommer att vara lika vanlig som smarttelefonen inom En snar framtid。男人们,穆罕默德奥巴德<br/><br/><div>。Precis som med MobileFoner måste vi veta vad som kommer att hända med samhället när vi lägger直到sociala drönare som med all mänsklig interaktion Me AI系统。Jag tror detär viktigare att se om drönaren kan vara直到Nyta för hälsa och välbefinnande,som de kan användas för att hjälpa mäniskor直到exempel i avlägsna områden eller som badvakter påstranden,säger han。</div><div><br/></div><div><strong>文本:</strong>Mats Tiborn<br/></div>2022年5月23日星期一00:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/IVA-100-lista-2022.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/IVA-100-lista-2022.aspxFlest项目från Chalmers på100 listan 2022年<p><b>在​​奥特维宁av kritiska råvaror,skum som fångar upp luftföroreningar,miljövänlig produktion av grafen med hög kvalitet。Detär några av de 13 Chalmersprojekt somär utvalda att vara med påden 100 lista som Kungl.第13街Chalmersprojekt somär utvalda att vara med påden 100 lista som Kungl。Ingenjörsvetenskapasakademin,IVA,主持人varjeår。  ​</b></p>​<span style=“background color:initial”>Listan består av utvalda forskningsprojekt med affån Sveriges lärosäten–iår temat teknik i mänsklighetens tjänst。De utvalda forskarna bidrar med aktuella forskiningsprojekt som har potential att skapa nytta,exempelvis genom industriell kommersialisering affärs-och metodutveckling eller samhållskan。Forskarna får genom sitt deltagande pålistan bland annat möjligheter tillökad näringslivssamverkan。</span><div><br/></div><span style=“background color:initial”>–Detär glädjande att viär sål representerade på100 listan。Chalmers har-ett starkt fokus påinnovation och Enterprenörskap,säger Mats Lundqvist,Chalmers Vicerekt för Nytiggörande。</span><div><div><br/></div><p class=“chalmersElement-p”><span><strong>De</span><span><strong>utvalda Chalmersprojekten 2022年</strong>:</span></p><div><div><h2 class=“chalmersElement-h2”style=“font-family:&quot;open sans&quot;,sans-serif”>Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik</h2><div><span style=“background color:initial”>P</span><span style=“background color:initial”>rojekt:<b>RealtisOptimierad DricksAttenBehandling</b></span></div><div>Innovationen som Kathleen Murphy med kollegor står bakom,mäter i realtid Kvaliten och reaktiviteten hos s sötvatentiresurser som kommer in i vattenverket och bedömer venhur väl processen för att rena vattnet fungerrar。Deras metod kommer att användas för att optimera driftsförhållandena vid dricksvattenverk,minska behovet av kemikalier och infrastruktur samt minska utsläpp och avfall。Den patentsökta lösningen med teamets unika algoritmer kommer att göra dricksvattenproduktion billigare och mer hållbar.</div><div>Forskare:<a href=“/sv/personal/Sidor/murphyk.aspx”>凯瑟琳·墨菲​<br/></a></div><a<a><a href=“/sv/个人/个人/Sidor/Sidor/murphyk/murphyk.aspx”></a><br/><a href=“/sv/Institioner/ace/nyheter/Sidor/RealtilisOptimierad-DricksvAttem能处理-pa-IVA100-Lisa.aspx”title=“chalmers.se”目标“目标”空白“><img class=“ms资产图标ms-RTE位置4”src=“//布局/图像/ichtm.gif”alt=“/>由由“尼天走向地中海-医学-不动产-不动产-不动产-不动产-不动产-不动产-不动产-不动产-不动产-不动产-在/></div><div><br/></div><h2 class=“chalmersElement-h2”>Biologi och bioteknik公司</h2><div><span style=“background color:initial”>项目:<strong>S</strong></span><span style=“background color:initial”><strong>vampar för生产av framtidens蛋白质<div>Alternativa proteinkällor såsom svampar(mycoprotein)kan leda,直到95年,procent mindre Koldoidutsläpp jämfört med nött。Visionenär att framtidens produceras av svampar som omvandlar biobase rade restströmmar från industrin。Svanparna odlas i slutna bioreaktorer med liten påverkan påden yttre miljön</div><div><span style=“background-color:initial”>Forskare:</span><a href=“/en/Staff/Pages/nygardy.aspx”>Yvonne Nygård</a><span style=“background-color:initial”></span><a href=“/sv/personal/Sidor/eric oste.aspx”>eric厄斯特。<br/></div><div><br/></div><div>项目:<strong>稳定av restråvaror från sjömats industrian såatt mer av fisken kan bli mat</strong></div><div>Efterfrågan påfiskökar som svar påkostrekommendationer,befolkningsökning ochönskemål om mer klimatvänliga proteink allor。Vi behöver därför omvandla mer av varje landad fisk till mat,eftersom det idagär främst filén,som utgör endast 40–50 procent av vikten,som används​</div><div>Forskare:<a href=“/sv/Personal/Sidor/Ingrid Undeland.aspx”>Ingrid Uneland,</a><a href=“/sv/Personal/Sidor/haizhou.aspx”>吴海州,<a href=“/sv/Personal/Sidor/khozaghi.aspx”>och<a href=“/sv/Personal/Sidor/bita forghani.aspx”>bita forghani</a><br/><div><br/></div><div><a href=“/sv/institutener/bio/nyheter/Sidor/Innovationer-kring-hallbar-mat-pa-IVAs-100-lista.aspx”><img class=“ms asset icon ms-rtePosition-4”src=“/u layouts/images/ichtm.gif”alt=“”/>Innovationer kring hållbar mat påIVA:s 100 lista</a><br/><div><br/></div><div><h2 class=“chalmersElement-h2”style=“font-family:&quot;open sans&quot;,sans-serif”>数据-och信息技术</h2><div>项目:<span style=“font-weight:700”>嵌入<div>AI har uppnått anmärkningsvärda framgångar men till ett pris–artificiella neurala nätverkär mycket stora och använder mycket resurser både,vilket gör att de lämnar ett mycket stort energifotark。Vår forskining handlar om hur man kan minska komplexitten pådessa neurala nätverk,med bibehållen noggranhet,och att nytja hårdvarans speciella egenskaper såatt AI i produktion kan nytjas påett mer effektivt och mindre energykrävande s sär att r att lör att_r att lösaett speciella egenskaper såatt AI i produktjas kapä<div>Forskare:<a href=“/sv/personal/Sidor/dubhashi.aspx”>Devdatt dubhashi</a><br/></div><div><br/></div><div>项目:<span style=“font-weight:700”>回复5</span></div><span style=“font-weight:700”></span><div><span style=“background-color:initial”>F</span><span style=“background-color:initial”>orskingen handlar om att skapa digitala tvillingar och syntedisk数据。数字电视(datorsimulerad),som kan användas för r ersätta kotssamma,långsamma och felbenägna tester i den verkliga världen med effektiva och billiga tester och verkliga världen med effektiva och billiga tester och verifieringar av system。Digitala tvillingar kan användas för att generera Synterisk data för effektiv träning av AI系统,utan att behöva samla in verkliga data och annotera dem Manuelt,vilketär kostsamt och långsamt,med risk för brus och felaktigheter i datan.</span></div><div>Forskare:<a href=“/sv/personal/Sidor/dubhashi.aspx”>Devdatt dubhashi</a><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><br/></div><div><span style=“background color:initial”>项目:<span style=“font-weight:700”>Dpella</span><br/></div><div>Att användata och dela med sig av数据分析仪baserade påpersondata kan skapa konkurrensfördelar och leda till nya affärsmöjligheter för företag och organizationer。Möjligheeten begränsas码头av regler kring behandlingen av personupgifter som直到exempel GDPR。让för företagetär att hjälpa svensk industri och myndighter att utföra analyzer av personupgifter samtidigt som integriteten respekteras​</div><div>Forskare:<a href=“/sv/personal/Sidor/russo.aspx”>Alejandro russo</a><br/></div><div><br/></div><div><span style=“background color:initial”>项目:</span><span style=“background color:initial;font-weight:700”>Smarta datorminnen</span><br/></div><div>Utveckling av datorers processorkökar polatiskt och ställer höga krav påeffektiv minneslagring。Några fåaktörer har idag kontrollöver processorutvecklingen genom att deäger och kontrollerar processor arktitekturer。Chalmers med Avknopppingsbolaget零点技术utvecklar teknologier för datorers Intermmine somär snabbare och mindre Energykrävande och utvecklas för att passa in i enöppen处理器arkitektur。智能工业部门<div>Forskare:<a href=“/sv/personal/Sidor/per stenstronm.aspx”>每名Stenstroöm</a><br/></div><div><br/></div><div><a href=“/sv/instituter/cse/nyheter/Sidor/projekt-fran-cse-pa-IVAs-100-lista.aspx”><img class=“ms asset icon ms-rtePosition-4”src=“/_layouts/images/ichtm.gif”alt=“”/>项目信息om projekten från数据-och informationsteknik finns här</a></div><div><br/></div><div><h2 class=“chalmersElement-h2”><span>Fysik</span></h2></div>纳米流体散射显微镜<div><span style=“font-size:14px”>Vi-utvecklar nästa generations nanoteknologi för att studera och analysera enstaka biomolekler och samtidigt genera viktig information om dem。Det gör vi med ett optiskt仪器kombinerat med nano fluiska芯片och mjukvara med maskinlinärning/AI。Genom att erbjuda forskare detta nya verktyg,kan de besvara sina frågor påett helt nytt sät därmed accelerera sin forskining och göra_rabanbrytande upptäckter.</span></div><div><span style=“background-color:initial”>对于kare:</span><a href=“/sv/personal/Sidor/Christoph Langhammer.aspx”>Christoph Langhammer</a><br/></div><div><br/></div><div>项目:<span style=“font-weight:700”>2D半成品医疗器械</span><br/></div><div><span style=“font-size:14px”><span></span>Vi har utvecklat ett nydannde material,somäranvändbart för många tillämpningar。Utgångspunkten för Materiale tär ett mineral som kallas钼酸盐。每公斤5美元。Genom att använda en skalbar,patenterad och miljövänlig process har vi lyckats producera ett stort antal kanter i flingor av naturlig钼酸盐。</span></div><div><span style=“background-color:initial”>对于Kare:</span><a href=“/sv/personal/Sidor/Timur Shegai.aspx”>Timur Shegai</a><br/></div><div><br/></div><div><a href=“/sv/institutener/fysik/nyheter/Sidor/Tva-forskningsprojekt-fran-fysik-pa-IVA-100-listan.aspx”><img class=“ms asset icon ms-rtePosition-4”src=“/_layouts/images/ichtm.gif”alt=“”/>Tvåforskiningsprojekt fysik pårets IVA 100 lista</a></div><div><br/></div><h2 class=“chalmersElement-h2”><span>在</span><span>dustri-och材料ETENSKAP</span></h2><div><div><div><span style=“background color:initial”><span style=“font-size:14px”>Vårtökande beroende av elektriska och uppkopplade produkterär ohållbart ur resurssynpunkt och gör oss sårbara i ett framtida energystem dämer förnybara källor och klimatförändringarökar sannolikheten för effektbrist och str mravbrott。För att kunna hantera störningar i elleveranser,samtidigt som vi lever ett gott och meningsfullt vardagsliv,krävs kunskap,nya设计公司,nya设计公司,生产商:och Energiobroende alternativ</span></span></div><div>Forskare:<a href=“/sv/personal/Sidor/helena stromberg.aspx”>海伦娜·斯特伦伯格</a></div><div><br/></div><a href=“/sv/institutener/ims/nyheter/Sidor/Design-för-en-energereility-vardag-.aspx”style=“outline:currentcolor none 0px”><img class=“ms资产图标ms-rtePosition-4”src=“/\u layouts/images/ichtm.gif”alt=“”/></a><a><a href=“/sv/institioner/ims/nyheter/Sidor/Design-för-en-energereility-vardag-.aspx”style=“outline:currentcolor-none 0px”><div style=“display:inline!important”>设计för en Energy Resilient vardag</div><a><div><span style=“color:rgb(33,33,33);字体系列:&quot;open sans&quot;,sans-serif;font-size:20px;背景色:初始“><br/></span></div><div><h2 class=“chalmersElement-h2”><span>K</span><span>em</span><span>i och kemiteknik</span></h2></div>铟基半导体材料的再制造。</strong></span><br/></div><div><span style=“background-color:initial”>对于卡雷:</span><a href=“/sv/personal/redigera/Sidor/Burcak-Ebin.aspx”style=“outline:currentcolor none 0px”>Burcak Ebin</a></div><div><br/></div><div><span style=“background color:initial”>项目:<strong>采用环保方式生产高品质石墨烯和高导热石墨烯薄膜王二刚<div><br/></div><div><div>项目:<span style=“font-weight:700”>用于捕捉空气污染物的吸附纤维素泡沫<div>Efter att ha disputer at från Chalmers kemi och kemiteknik grundade Kinga Grenda startup bolaget att tillsammans med Romain Bordes,forskare påinstituten。尊敬的nyligen till en av tio entreprener ett hålla koll påav瑞典孵化器和科技园。</div>福斯卡:金加·格伦达​</div><div><a href=“https://abstati.com/“target=“_blank”style=“outline:currentcolor none 0px”><img class=“ms资产图标ms-rtePosition-4”src=“/\u layouts/images/icgen。gif“alt=”“/></a><span style=“background color:initial”>默尔·奥姆弗斯克宁根och bolaget</span><a href=https://abstati.com/“target=”<u blank“>吸附剂</a>(外部länk)</div></div><div><br/></div><div>Med pålistan finnsäven det<strong>kärntekniska kompetensetrumet ANItA</strong>där från Chalmers Kemi och kemiteknikär en av partnerna。<a href=“https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2022/“title=”länk till extern sida IVA lista“><span>Mer om</span><span>forksnings<span style=“background color:initial”>项目</span></span>et ANitA</a><br/></div><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”><a href=“/sv/institioner/chem/nyheter/Sidor/Kemiforskare-pa-IVA-100-lista-.aspx“><img class=“ms asset icon ms-rtePosition-4”src=“/\u layouts/images/ichtm.gif”alt=“”/>Läs mer om kemiforskarna påIVA:s 100 lista</a><br/><div><br/></div><div><h2 class=“chalmersElement-h2”><span>Matem<span><div><span style=“background color:initial”>项目:<strong>按</strong></span></div><div><span style=“background color:initial”>Vi samarbetar med kliniska partners för att identifiera produkter,och för att testa och verifiera våra egna uppfiningar。Vi använder matematiska teorier för att lösa verkliga问题och Vi agrear våra lösningar iäkta smarta textilprodukter。</span></div><div><div>Forskare:<a href=“/sv/personal/Sidor/torbjorn lundh.aspx”>Torbjörn lundh</a>,我是samarbete med Josefin Damm och Andreas Nilsson。</div><div><br/></div><div><a href=“https://www.prescise.com/“target=“_blank”style=“outline:currentcolor none 0px”><img class=“ms资产图标ms-rtePosition-4”src=“/\u layouts/images/icgen。gif“alt=”“/>PressCise ABs</a>(extern läk)kärnverksamhetär创新och utveckling<br/></div><div><br/></div></div><div><br/></div><div></div><div><span></span></div><div></div><div><br/></div><div><span style=“background color:initial”><em>1</em><span style=“background color:initial”><em>00 listanär en del av IVA projektet Research2Business,R2B。在创新之前,我的演讲人是乌特瓦尔达·福斯克林·安南,来自av nytta的affärsutveckling eller annan。Listan speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges läten inom ett angivet område。</em></span><span style=“background color:initial”><em>H</span><span style=“background color:initial”><em>ela listan finns på</em></span><a href=“https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2022/“><em>www.iva.se </em></a><span style=“background color:initial”><em></em></span></div></div><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”><a href=“/sv/nyheter/rektor kommenterar/Sidor/IVAs-100lista-Chalmers-teknik-i-mansklighetens-tjanst.aspx”><img class=“ms asset icon ms-rtePosition-4”src=“/\u layouts/images/ichtm.gif”alt=“”/>Rektorns perspektiv påChalmers bidrag till teknik nsklighetens tjä​</a> </span></div>​​2022年5月10日星期二16:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/projekt-fran-cse-pa-IVAs-100-lista.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/projekt-fran-cse-pa-IVAs-100-lista.aspxFORSCNING från数据-och信息Steknik påIVA:s 100 lista<p><b>在IVA har publiceratårets 100列表;aktuella Forskiningsprojekt med potential att skapa Nyta,genom kommersialisering,affärs-och metodutveckling eller samhållspåverkan&quot;。Fyra spinoff-företag från Institutenen för data-och信息Steknik finns med pålistan</b> </p><h2 class=“chalmersElement-h2”>Dpella<img src=“/SiteCollectionImages/institutener/DoIT/News/alejandro%20russo x170.jpg”class=“chalmersPosition FloatRight”alt=“alejandro Russo”/></h2><div>Att användata och dela med sig av数据分析仪baserade påpersondata kan skapa konkurrensfördelar och leda till nya affärsmöjligheter för företag och organizationer。Möjligheten begränsas dock av regler kring behandlingen av personupgifter som t.前GDPR。<a href=“https://www.dpella.io/“>Dpella</a><span style=“background color:initial”>在affärs</span><span style=“background color:initial”>idésom bygger påresultat från det</span><a href=”https://research.chalmers.se/project/8495“>SSF finansierade projektet Octopi项目​</a> <span style=“background color:initial”>,och fanns medåpå<a href=“/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/Två-projekt från-Data-och-informationsteknik-på-IVAs-100-lista.aspx”>förraårets 100 lista​</a> .</span></div><div>–在医学圣德大道第六大道的ret som gått har vi下<a href=“https://www.mobilityxlab.com/en“>移动实验室</a>och<a href=”https://www.guventures.com/“>GU Ventures</a>,bland annat startat ett innovationsprojekt tillsammans med Ericsson för att utforska integritetsbevarande Analyzer,säger<a href=“/sv/Personal/Sidor/russo。aspx“>Alejandro Russo</a>,biträdande教授påavdelningen för计算机科学。<br/></div><div><br/></div><div><h2 class=“chalmersElement-h2”>嵌入<img src=“/SiteCollectionImages/institutener/DoIT/News/AI%20PLOS%20ONE/DevdattAI.gif”class=“chalmersPosition FloatRight”alt=“devaddt Dubhashi”/></h2><div><a href=“https://embedl.ai/“>embeddel</a>bygger påtenkik som utvecklats i欧盟项目<a href=”https://legato-project.eu/“>LeGaTO</a>och<a href=”https://vedliot.eu/“>VEDLIoT</a>,samt vinnovafinansiderade<a href=”https://www.vinnova.se/p/sharpen----skalbara-hogaautomatiserade-fordon-med-robust-perception/“>锐化​</a> .</div><div>–Vår lösningär en optimeringsmotor som automatiskt skräddarsyr toppmoderna artificiella neurala nätverk,som ska köras påen specifiik hårdvaruplattform såatt den uppfyller kundens krav och specificationer公司。n lösning som sätter kraften hos AI i hämniskor som inte ens skulle ha kunnat tänka sig att använda de enorma resurser som BigTech-företagen har,säger<a href=“/sv/personal/Sidor/dubhashi.aspx”>Devdatt dubhashi.aspx​</a> ,påavdelningen för计算科学教授。</div><h2 class=“chalmersElement-h2”>回复5</h2><div><a href=“https://repli5.com/“>回复5​</a> arbetar med generering av digitala tvillingar och Synterisk数据。在数字电视节目中,miljöer i verkligheten vilken kan användas för att mycket effektivt testa och verkliera人工智能系统utan att behöva kostsamma,långsamma och felbenägna处理器i den verkliga världen。Vinnova har finansierat utvecklingen av tekniken genom项目<a href=“https://www.vinnova.se/p/sharpen----skalbara-hogaautomatiserade-fordon-med-robust-perception/“>锐化​</a> och Realsim公司</div><div>–潜在的ligger att ersätta det mesta av behave av data från den verkliga världen med syntedisk data som generaras från digitala tvillingar。Påsått kan företaggöra ett stort hopp i effektivitet,kostnadsminskining och kvalitet Pålösningar,säger Devdatt dubbhashi。</div><h2 class=“chalmersElement-h2”>零点技术<img src=“/SiteCollectionImages/institutener/DoIT/News/PerSx200.gif”class=“chalmersPosition FloatRight”alt=“Per Stenström”style=“margin:5px;宽度:170px;高度:170px”/></h2><a href=“https://wp.zptcorp.com/“>零点技术​</a> är ett kommersialiseringprojekt kopplat直到det<a href=“https://www.european-processor-initiative.eu/“>Europeiska ProcessorInitiativeet</a></div><div>Sedan 1995 har professor<a href=“/sv/personal/Sidor/per stenstrom.aspx”>per stenstroöm</a>och hans kollegor påavdelningen för dator-och nätverksystem arbetat med att ta fram nya Principier för hur datorer kan arbeta snabbare stroots begränsningar i datorns minne。我是一家信息公司。Detta ger snabbare,billigare och mer klimatanpassade IT系统i framtiden。Detär denna Landwining som vidareutvecklas i bolaget零点技术公司。</div><div><br/></div><div><a href=“https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2022/“>Länk直到hela listan hos IVA​</a> .</div>​​​​​​2022年5月10日星期二00:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/hur_kan_artificiell_intelligens_gora_lopningen_sakrare.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/hur_kan_artificiell_intelligens_gora_lopningen_sakrare.aspx胡尔坎人工智能手机göra löpningen säkrare?<p><b>在在数据输入模块中,你可以选择最合适的数据。Det eftersträvar Moa Johansson,docent påavdelningen för计算科学,som tillsammans med tvåmasterstudenterär involverade i ett projekt påinstituteon för data-och informationsteknik</b></p>​<span style=“background color:initial”>I majär det många som ser fram emot att Göteborgsvarvet kommer tillbaka efter tvårs uppehåll pågrund av coronapandemin。Varjeår kämpar ungefär 40000 löpare längs med det som arrangörerna menarär världens största Halvaraton och många de som utmattade ramlat ihopåendera sidan av målinjen。贝尼恩·埃夫特·埃夫特在维拉奥赫·普费林大街上晕倒了,瓦杰尔·邦德·阿提安南·拜佛·舍克夫路Moa Johansson,docent påinstituten för data-och informationsteknik,håller i dagsläget påatt tillsammans医学硕士研究生enterna med amanunstjänster,Johan Lamm och Johan Attefors,sammanställa kunskap som ska ge idrottare förutsättningar att utmana sig själva påbästa tänbara sättningar att utmana sig själva påbästa tästanbara sär att tar de tar sig såmycket att att de ventyrrar sin lsa.</div><div></div><div>–Jagär jättentenstresrad av sport,sår migär det roligt att se hur de teknier som Jag själv forskar om kan bidra inom sporten,säger Moa。</div><div></div><div>samarbete med göteborgsvarvet研究所,genom att anasera data som samlats in under tilgänglig i göteborgsvarvets数据库。Där loggas mellantider,slutresultat och deltagarnasålder och kön。Som komplement har Moa,Johan och Johan hämtat uppgifter om väderförhållandena,för att kunna se hur sambandet ser ut mellan till exempel höga tematurer och hur många Som går in i väggen。</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>En virtuell人工智能教练</h3><div>Som en del i projektet arbetar de med att ta fram en maskininlärningsmodel。Tankenär att den dels ska kunna estimera vilken sluttid löparen kommer att landa på,dels kunna förutse vilka löpare som riskerar att veranstränga sig,genom att dra slutsatser utifrån den insamlade datan.</div><div></div><div>I framtiden föreställer sig Moa att modellen skulle kunna användas I en mer utvecklad produkt I stil med de löparklockor som finns idag,där fler parametrar som personliga föttningar,tidigare Prestatier och utomhusttemperatur kombineras med mätning av kroppens funktioner för att hjälpa löparen att anpassa takten till vad hen klarar av.</div><div></div><div>–som en virtuell AI教练som säger till när dags att sakta ner ochöka takten,eller stanna och dricka en extra gång,säger Moa.</div><h3 class=“chalmersElement-h3”>Vadär det dåvi gör för fel när det slutar med att vi rusar in i väggen</h3>泰克斯迪特•奥姆•阿特•霍尔特•伯尔詹。我的电话号码是det delvis kan vara en prestigefråga.</div><div></div><div>–Folk vill slåpersonligt rekord,säger hon.Och vissa vill ligga pågränsen小跑,at t inte klarar av lika mycket som de gort tidigare i livet.</div><div></div><span style=“background color:initial”>Det finns en tendens i medelåoldersgruppen att felbedöma hur mycket man克拉拉尔大道。我有一个叫萨姆玛·萨姆马·斯帕特·霍斯·登德雷·格鲁本·奥赫·布兰德·埃利特尔·帕尔纳,索姆·斯普林格·梅特·安纳特·蒙斯特。​</span><div><span style=“background color:initial”><h2 class=“chalmersElement-h2”>Om项目集</h2><div>Projektet ryms inom styrkeområdest Hälsa och teknik och genomförs påinstitutenen för data-och informationsteknik vid Chalmers och Göteborgs universite。<span style=“background color:initial”>Projektetär ett resultat kring diskussioner förda inom GoCo Active samarbetet,där Chalmers tekniska högskola,哥德堡大学,RF-SISU,GoCo健康创新城市och Göteborgs Fridrottsförbund aktivt deltagit。</span><span style=“background-color:initial”>Un</span><span style=“background color:initial”>der våren skrivs en vetenskaplig artikel om projektet。​</span></div><div><span style=“background color:initial”><br/></span></div><div><span style=“background color:initial”>文本:Agnes Ekstrand</span></div><div></div></span></div>2022年5月9日星期一12:00:00+0200https://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/han-far-prestigellt-stipendium-for-andra-gangen.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutener/cse/nyheter/Sidor/han-far-prestigellt-stipendium-for-andra-gangen.aspxHan får Prestigellt anslag för andra gången先生<p><b>Thierry Coquand har tilldelatsårets Europeiska forskningsrådets Advanced Grant教授。Att fåsin forskining finanserad genom anslagetär prestigellt i sig,男士detär ocksåextra anmärkningsvärt Att detär andra gången Thierry Coquand får motta津贴。​​</b> </p><div>Att fåmeränett ERC在en livstidär nå得到了一些极端的资金。Thierry Coquand,教授,vid研究所för data-och informationsteknik vid Chalmers och Göteborgs Universite,fick sitt första ERC高级赠款,2009年。</div><div><br/></div><div>Läs hela artikeln och intervju med<span style=“background color:initial”>Thierry Coquand公司​</span><span style=“background color:initial”></span><span style=“background-color:initial”>på<div><br/></div><div><h3 class=“chalmersElement-h3”style=“font-family:&quot;open sans&quot;,sans-serif”>Mer om Thierry Coquands forskining​​</h3><div><span style=“background color:initial”><a href=“/en/departments/cse/news/Pages/type theory for mathematics and computer science.aspx”><img class=“ms asset icon ms-rtePosition-4”src=“/\u layouts/images/ichtm.gif”alt=“”/>交互式校样系统的研究由KAW资助<div><span style=“background color:initial”><a href=“/sv/styrkeomraden/energi/nyheter/Sidor/Watch-the-webinar-Hydrogen-a-Silver-Bullet-in-the-Energy-System.aspx”><img class=“ms asset icon ms-rtePosition-4”src=“/\u layouts/images/ichtm.gif”alt=“”/>观看网络研讨会:氢能-能源系统中的一颗银弹?​</a> </span></div><h3 class=“chalmersElement-h3”style=“font-family:&quot;open sans&quot;,sans-serif”>Om ERC anslag</h3><div><div>Forskningsanslagen från Europeiska forskningsrådet,ERC,syftar,直到att ta itu med stora frågor inom alla vetenskapliga纪律处分人。Anslagen ges till aktiva forskare som har visat betydande forsknings resultat under de senaste tioåren och som som stick ut när det gäller originalitet och betydelse av sitt for skiningsbidrag.</div><div><br/></div><div>Läs mer om de senaste ERC高级补助金i ERC:s<a href=“https://erc.europa.eu/news/erc-2021-advanced-grants-results“>按MEDDELANDE</a></div></div></div><div><br/></div><span></span><div></div>2022年4月27日星期三08:40:00+0200