79 yuan ceiling

0 yuan sandals area

0 yuan single shoe area