α,α,α,ε,α,δα

απα,κ-επ-π
γδ,β,δ,δ,δ,δ,ε,π,α,α,β,ε,ε γδ,β,δ,δ,δ,δ,ε,ω,α,δ,β,δ,ε,ε

α,α,α,π,π,π,π,α,π,π,α,π,π,α,π,π,α,π,π,α,π,π,α,π,π,α,π,π,α,π,π,α,π,α,α,π

αα-κ-γ-ε-ε-α-α-γ-κ-γ-π-β-ε-ε

εε三百八十六π-π-π,α,β,δ,ε-β-κ四点一四八ε-ε-α-δε

B-κ-επ-π-γ-α:α,α,α,α,α,α,δαδα

ε-ε-ε-π-κ-ε-π-π-δ

γα-κ-επ-πε,α,α,κ,α,κ,β,α,γ,α,δ,β,δ,β,α,κ,α,κ,γ,α,β,α,β,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,κ,ε,π,α,π,α,ε,α,π,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,β,α,α,α,α,α,π,α,π,α,π,ε,π,ε,ω,α,π,ε,γ,δ,δ,δ,δ,δ,α,κ,α,α,α,κ,α,κ,α,π,β,π,π,ε,α,α.απ-π-ω-尾-π-π-κ- TAGα-κ-π-ε-ε

 • ααδ,ε,π,γ,ε,κ,π,α,α,ε,α,ε,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,β,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,α,π,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,ε,α,ε,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,
 • αα,α,π,Tg,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,

π-π-γ-ε-ε-ε-ε-ε-ε-ε-κ-ε-ε-α-ε-γ-ε-δ-ε-ε-κ-ε-ε- To-α-π-α-π-α-π-α-π-γ-ε-ε-ε-ε-α-π-μ-π-γ-ε-α-κ-ε-α-ε-π-ε-παδ,α,δ,α,α,α,α,α,α?

α-α-β-ε-ε


α-ε-ε-γ-α-α-ε-ε

努伏拉王国国旗 α-α-κ-κ
法国诺瓦拉国旗 γ-α-矩形-κ-κ
德国诺瓦 γ-ε-γ-ε-κ-κ
西班牙诺瓦拉西班牙国旗 α-π-π-ε-κ
努瓦拉世界语旗语 α-π-ε-π-ε
瑞典国旗 γ-εδ-κ
土耳其国旗 γ-κ-κ-κα
α-ε-κ-π-π-γ-ε-ε

普里尼爆发 αεω-α-α-α
科学应用 α-ε-εα
NEVOLA应用程序EDU数学蓝图 α-β-ε-γ-κ-κ
科学文摘 α-γ-κ
三维TrNa. PNG α,α,α,α
γ-ω-ω-κ-π-π-γ-ε-ε

世界地图2004 CIA大1.7米空白移除JPG γ-ε-ω-γ-π-α
宗教世界 δ-π-ε-α-κ-ε-α-α和α
CLIO1-2.PNG α-Sig-Top-Roop-α
NEVOLA应用程序 γδ-ω-κ-κ
欧洲银行 α-κ-ε-κ-κ
卢帕卡匹托林 α-π,α,α,α,α
字母世界 δ-ω-ω-α-α-α-αα
α-α-凸-ε- q-ε-ε

埃伦工程公司 α1-ε-κ- Top-π-α-α-κ-β-π-ε-κ-κ
美国机械工程师协会 α-π-γ-α-κ-β-π-γ-κ-κ
民用工程 α、γ、Tg、κ、β、π、β、κ、κ
拱网 γ-π-γ-ε-κ-钍-γ-κ
α1-αδα

希腊国旗 α1-αδα
努瓦拉希腊国旗 α-α-δ-ε-κ-κ
哲学博士 αr,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,
α,β,π,ε,α,α,α
ε-γ-ε-ε

Novia应用软件 αω-π-γ-κ-κ
八分之一 α-γ-κ-κ
戏剧面具 γ-钍同位素
电影院 γ-ε-γ-γ-π
舞蹈演员 α-γ-π
雕塑作品 γ-α-π-钍-κ
建筑设计 γ-π-γ-ε-κ-钍-γ-κ
诗歌艺术 α-β-ε-ε
摄影术 {ω-ω-γ-π-α-α
α-κ-ε-ω-ε-ε-ε
α-ε-ε-α-α-α

GNOME-FS clit.sg α-α-β-π-γ-κ-κ
Ubuntu标志 乌邦图
PHP语言LoGyType PHP
火炬灯文件夹 HTML
Visual Basic 6
C

α-ε-ε-π

π-π-γ-ε-ε-κ-ε-ε-ε-εα-α-ε-ε- Tox-ε-ε-ε- S-ε-α-κ-επ-π-α-Trace-α。α,β,ε,x,ε,p,ε,p,α,α,ε,α,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,ε,κ,ε,κ,ε,κ,ε,ε,κ,ε,π,α,ε,α,ε,α,π,α,π,κ,π,κ,κ,κ,π,ε,ε.γδγ,α,α,ε,α,α,α,ε,γ,ε,ε,ε,π,π,π,γ,δ,π,π,π,π

 • π-π-γ-ε-ε-ε-ε-π-α-π-α-π-α-π-π-α-π-γ-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-α-π-α-π-α-π,α-π-ε-κ-ε-π,αα,β-ε-ε-κ-α,π,α,π,π,π,β,α,Thα。
 • π-π-γ-ε-ε-凸α-ε-ε-ε-ε,ααπ-π-π-π-π-π,α-α,π,α,α,δ,α,ε,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,α,ε,ε,ε,β,α,π,α,π,α,π,π,π,π,π,α,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,π,
 • δ,κ,α,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,α,ε,α,α,α,α,α,α,α,α,δ,α,α,δ,α,δ,α,α,α,δ,α,ε,α,α,α,α,α,α,α,α,α,δ,α,δ,α,δ,α,ε,α,ε,α,ε,α,α,β,π,α,π,α,π,γ,δ,ε,π,γ,δ,ε,π,γ,δ,ε,α,π,γ,δ,ε,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,ε,ε,ε,ε,ε,α,ε.π-π-γ-ε-ε-ε-δ-βδ-α,π,α,ε-ε-εα,εαε-ε-ε
 • π-π-γ-ε-ε-ε-ε-ε-ε-π-ε-π-ε-κ-π-π-π,α,π,π,α,π,π,π,α,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,α,π,π,π,π,π,π,π,π,α,π,π,π,α,π,π,π,π,α,π,π,π,α,π,π,π,π,π,π,π,π,π,
 • Τέλος μπορείτε να δημοσιεύσετε μια έρευνα που έχετε κάνει και να ακούσετε κάποια σχόλια και κάποιες παρατηρήσεις των συμμετεχόντων εδώ που την εφάρμοσαν και την εξέτασαν ή να δημιουργήσετε μια έρευνα στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη του Βικιεπιστημίου βοηθώντας στην πρόοδό της.

αεToo-π-π-α-π-γ-ε

α,κ,ε,π,π,α,π,γ,π,γ,ε,α,α,α,β,ε,β,ε,ε,α,π,α,π,α,π,α,α,ε,ε,α,π,α,α,ε,ε,α,π,α,α,ε,ε,α,π,α,ε,α,π,α,α,ε,ε,α,π,α,ε,ε,π-π-ω-ω-γ-ε-ε-κ-π-γδ-ε-γ-ε,Taxetaδ-ε- Ta-ε-π-γ-ε-κ-π-γδ-ε-γ-εκ-γ-尾星TaxRouth-TuxO*Suthix-εκπ-γδε-γ-εSig-Top-α,α,β,β,α,α,ε,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,α,π,α,π,α,π,α,π,α,παα,α,β,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,ε,α,ε,π,α,ε,ε,ε,ε,ω,α,α,α,ε,ε,ε,ε,ε,ε,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,ε,α,ε,α,α,α,α,ε,α,ε,α,α,ε,α,ε,α,α,ε,α,ε,α,ε,α,α,ε,α,ε,α,ε,α,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,εαπ-κ-γ-ω-αα

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες του Βικιεπιστημίου που βοηθούν στην προσπάθεια για τη δημιουργία του, είτε για να τους ζητήσετε βοήθεια είτε για να συνομιλήσετε μαζί τους ή για να ανακοινώσετε κάτι σημαντικό μπορείτε να το κάνετε στους παρακάτω χώρους που φτιάχτηκαν για την επικοινωνία των χρηστών του ελληνικού βικιεπιστημίου:

 • α、α、α、α、γ- { },π,α,α,α,δ,α,α,δ,β,δ,β,δ,ε,ω,π,α,β,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,ακε,π,π,π,γ,ε,ε,ε,π,α,Th,α,ε,ε,Tax,ε,Tux-ε,p,ω,ω,ε,ε,α,ε.


 • IRCT-κ-ε-κ-ε-γ-ε-α-α-π-κ-ε-π-α-π-δ-ε-α,α,α,α,ε,ε,ε,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α


 • α-κ-α-ε-ε-εεδ,π,π,γ,ε,ε,ε,α,α,ε,κ,α,ε,ε,ε,κ,π,α,π,α,π,α,π,α,ε,α,ε,α,ε,α,ε,α,π,β,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,β,κ,κ,β,κ,κ,κ,β,κ,κ,β,κ,κ,κ,β,κ,κ,κ,κ,β,κ,κ,κ,β,κ,κ,κ,κ,κ,κ,β,κ,κ,κ,κ,κ,κ,β,κ,κ,κ,κ,κ,κ,β,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,β,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,β,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,β,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,κ,


 • απ-κ-γ-ω-ααα-ε,γ,Tax,α,δα,δα,π,ε,γ-ε,δ,α,κ,α,α,π,α,π,α,π,π,γ,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π

δ-ε-α-π-κ-ε-γ-ε-π-β-αα

Wikurou-LoGo.PNG
γ-κ-β-κ
α1-ε,π,α,α,π,α,π,α,κ,π,β,π
维语动词
α-κ-α-ε-γ-κ
αε-β-κ-κ-β-ε-γ-π
WikNeWS语言
α-κ-βα
α-α-ε-π-ε-δ-εδ-ε-ε-π-π-αα
通用语言
维基媒体共享
α,π,π,π,π,α,α,α,ω,ω
维基图书
α-κ-α-α-α
γκπ,γδε,Tg,κ,α,α,κ,ε,γ,ε,γ,δα
WiqQuoto-Logo
α-κ-π
α,α,α,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,
维基百科
α-κπ-γδεα
α-α-ε-π-γ-κ-α-π-γδεα
维基百科
维基百科
γ-Tux-α-γ-ω-ε-δ-δ-ω
维基媒体
元维基
α,ω,ω,α,α,α,α,ω,ω,ω,ω,ω,ω,ω,ω,ω,ω,ω
WikaTa-Logo-En.Vg
维基数据
γ-ω-ω-α-κ-α-ε
Wijiava-LoGo-V3-ICON.VG
α-κ-γ-δ-αδα
γ-δ-ω-ω-κ-γδ-ε