×

QCD中两圈平面五胶子全脉冲激发振幅的解析形式。 (英语) Zbl 1356.81169号

概要:散射振幅的虚拟两圈修正是对撞机实验中精确物理的关键因素。我们计算了无质量QCD中与五点函数相关的全套平面主积分,并用它们导出了两圈五胶子全加振幅的解析表达式。减去与通用红外和紫外极点结构相关的项后,我们得到了一个非常简单紧凑的有限余数函数,它只包含双对数。

MSC公司:

81T13型 量子场论中的Yang-Mills和其他规范理论
81伏05 强相互作用,包括量子色动力学
PDF格式 BibTeX公司 XML格式 引用

参考文献:

[1] DOI:10.07/JHEP12(2013)045·Zbl 06616353号
[2] 内政部:10.1007/JHEP10(2015)064·Zbl 1388.81274号
[3] 内政部:10.1088/1126-6708/2000/01/027
[4] 内政部:2007年10月10日/JHEP04(2011)083·Zbl 1250.81064号
[5] DOI:10.1007/JHEP01(2012)024·Zbl 1306.81093号
[6] 内政部:10.1142/S0217751X08040263·Zbl 1153.81522号
[7] DOI:10.1016/j.cpc.2015.05.022·Zbl 1360.81013号
[8] DOI:10.1016/j.cpc.2010.11.025·Zbl 1214.81171号
[9] DOI:10.1016/j.cpc.2014.03.015·Zbl 1351.81078号
[10] 内政部:10.1016/0550-3213(94)90179-1·Zbl 1049.81644号
[11] DOI:10.07/JHEP06(2012)125·Zbl 1397.81428号
[12] DOI:10.1103/PhysRevLett.110.251601
[13] 内政部:10.1016/0370-2693(81)90288-4
[14] 内政部:10.1016/0550-3213(81)90199-1
[15] 数字对象标识码:10.1142/S0217751X00002159·Zbl 0973.81082号
[16] 内政部:10.1088/1126-6708/2008/10/107·Zbl 1245.81033号
[17] DOI:10.1016/j.cpc.2014.03.015·Zbl 1351.81078号
[18] DOI:10.1016/j.cpc.2010.03.012·Zbl 1219.81133号
[19] 内政部:10.1016/S0550-3213(02)00057-3·Zbl 01725039号
[20] DOI:10.1016/S0550-3213(02)00627-2·Zbl 01811480号
[21] DOI:10.1016/S0550-3213(00)00223-6·Zbl 1071.81089号
[22] DOI:10.1016/S0550-3213(01)00057-8·Zbl 01608684号
[23] DOI:10.1016/S0550-3213(01)00074-8·Zbl 01608685号
[24] 内政部:10.1090/S0002-9904-1977-14320-6·Zbl 0389.58001号
[25] 内政部:2007年10月10日/JHEP06(2014)114·Zbl 1333.81217号
[26] DOI:10.07/JHEP03(2014)088·Zbl 06564499号
[27] 内政部:2007年10月10日/JHEP05(2013)135·Zbl 1342.81291号
[28] 内政部:10.1088/1126-6708/2009/11/045
[29] 内政部:10.1142/S0217751X00000367·Zbl 0951.33003号
[30] 内政部:10.4310/MRL.1998.v5.n4.a7·Zbl 0961.11040号
[31] DOI:10.1016/j.cpc.2004.12.009·Zbl 1196.65045号
[32] 内政部:10.1103/PhysRevLett.91.251602
[33] DOI:10.1103/物理修订版D.74.045020
[34] DOI:10.1103/PhysRevLett.97.181601·Zbl 1228.81213号
[35] DOI:10.1016/j.nuclphysb.2009.10.013·Zbl 1203.81175号
[36] 内政部:10.1103/PhysRevLett.70.2677
[37] 内政部:10.1016/S0370-2693(98)00332-3·Zbl 06684264号
[38] 内政部:10.1088/1126-6708/2002/03/018
[39] DOI:10.1016/S0550-3213(99)00583-0
[40] DOI:10.1103/PhysRevD.60.116001
[41] 内政部:10.1088/1126-6708/2004/08/012
[42] 内政部:10.1088/1126-6708/2004/07/040
[43] 内政部:10.1103/PhysRevLett.105.151605
[44] DOI:10.1007/JHEP01(2014)091·Zbl 06564254号
[45] 内政部:10.1007/JHEP10(2014)030
[46] 内政部:2007年10月10日/JHEP08(2015)030·Zbl 1388.81166号
[47] 内政部:10.1103/PhysRevLett.72.2134
[48] DOI:10.1016/j.nuclphysb.2006.11.012·Zbl 1116.81067号
[49] DOI:10.1007/JHEP11(2011)023·Zbl 1306.81092号
[50] DOI:10.1007/JHEP01(2016)053·Zbl 06883539号
[51] N.Arkani-Hamed,in:理论物理和数学物理散射振幅的格拉斯曼几何(2016)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。它试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求匹配的完整性或精确性。