Vetenskapsrådets interna visselblåsarkanal公司

Via Vetenskapsrådets interna reporteringskanal kan visselblåsare reportera om missförhållanden och oegentligheter inom Vetenskapsrådet,utan att behöva oroa sig för negatia_konsekvenser。

Vetenskapsrådet strävar efter att uppråalla en god förvaltningskultur och motverka korruption och andra oegentligheter。Såkallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle,Såsomöppenhet och och transpares。Vetenskapsrådets interna reporteringskanalärett领导的组织arbete med att frebygga och upptäcka missförhålanden samt att skydda visselblåsare,som报告员om missförhålanden。

杜坎·奥克斯·安格·弗尔詹德地址:韦伯拉萨伦:https://wbreport.amo.kpmg.se/2021005208eller ringa påtelefonnummer公司0771401657

拉普德拉斯?

Visselblåsningen ska avse missförhållanden som det finns ett allmäntresse av att de kommer fram。信息来源:国际报告员协会(eller anstållningsförhålanden)。Förhållanden som rör en enskild person kan i vissa fall vara av allmänt intress om det exempelvis rör r sig om upprepade eller systemiskaöverträdelser som kan anses oaacceptablautifrån ett bredare samhällsperspektiv。厄维斯特雷德尔泽国际酒店集团(interna regelverk såsom uppförandekoder kan i vissa fall vara av allmänt intress)。

Visselblåsningar får ocksåavseöverträdelser av vissa EU regler och svenska regler som实施者eller kompleterar EU reglerna。De EU regler som omfattas finns listade i bilaga 1至Europaparlamentets och Rådets direktiv(欧盟)2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd föRöverträdelser av unionsrätten,维尔克特·芬恩斯蒂尔格利格特här。直到安南·韦伯普拉斯。

这是一名报告员,他是一名报告员,他在法克蒂斯卡·贝维斯家工作,他是一名报告员。

你说什么?

Kanalerna ska inte användas för报告员:

维姆索姆·坎·拉普泰拉

在维萨姆赫滕såkallat之前,我想说的是,我是一个很有前途的人三曼港机场Detär fråga om arbetstagare eller andra personer som påett eller annat sär verksamma i eller i ansluting直到den verksamhet där missförhållandet förekommer。Det omfattaräven deltidsanställda,arbetssökande och personer som avslutat sin anställning。报告人:愤怒的蒂尔赫里盖特,直到个人克莱森桑班德医学报告。

Vad skyddet innebär公司

Skyddet innebär förbud för Vetenskapsrådet att a)hindra eller försöka hindra Reporting och att pågrund av rapporting vidta b)代表。Skyddet beståräveni c)ansvarsfrihet och rätt直到skadestånd vidöverträdelse av frbuden。

 1. Hindrandeåtgärd kan beståi att verksamhetsutövaren erbjuder en förmån för att någon inte ska samråda med sin arbetstagaro组织。
 2. 代表公司直到执行委员会,utebliven befordran,ndrade Arbetsupgifter,ndrad arbetsplats,lönesänkning ochändrade arbetstider。
 3. 我从安斯瓦斯弗里赫特·贝蒂德·阿蒂德·萨姆热诺姆·维塞尔布勒·拉根·布莱特·莫特·泰斯特纳德斯普利克特(visselblåsa enligt lagen bryter mot en tystnadsplikt)一直到安斯瓦尔·弗雷尔(ansvar för att ha brutit mot tystnadsplikten)。

För skydd i form av ansvarsfrihet krävs att den reportersande personen hade skälianding att att att reporteringen av just den den information som omfattades av stnadsplikt var nödvändig För att avslöja ja missf rh llandet。

Ansvarsfrihet ges inte vid uppsåtligtåsidosättande av sådan tystnadsplikt som enligtoffentlighets-奥斯陆州奥赫塞克雷特斯拉根,直到安南·韦伯普拉斯。inskränker rätten att at meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen,s.k.kvalificerad tystnadsplikt,elleråsidosättande av tystnadsplikt恩利格特·拉根(1971:1078),奥姆·弗斯瓦尔斯出版社。直到安南·韦伯普拉斯。

安斯瓦斯弗里赫特是一名报告人。Ansvarsfrihet gäller däller däremot om den reporterande personen muntligt eller påannat sätt reporter ur en en handlingen的处理工作。

奥姆登报告人gör sig skyldig till brott genom inhämtandet av informationär personen inte skyddad。Brott som typickt sett kan begås vid inhämtandeär stöld、olaga intrång、dataintrång、spioneri eller obehörig begårig begås vid inhämtande rär stöld、olaga intrång、Data。

Vem管理员visselblåsarsystemet?

Vetenskapsrådets interna reporteringskanal,är ett säkert system som tills av den till Vetenskapsrådet oberoende parten KPMG AB(“毕马威”)。KPMGs Visselblåsartjänstär helt firstående från Vetenskapsrådets intraät och externa webplatts och kan motta reporter dygnet runt。

这是一个匿名的报告人。Ingen Kontoregisterering behövs för att göra en reportance,men det underdättar vidare utredning avärendet och/eller uppföljning avärendets状态。För att säkerställa den reporterande personens anonymitet sparar KPMG AB inte IP adderser eller annan元数据。事件发生时,系统会自动报警。

你的关系融洽到什么程度?

 1. 在热那摩的报告中,我是一个很好的朋友。通过telefonsvar联系kanävengöras电话:0771401657。通过KPMGs Visselblåsartjänsteller telefonsvar kan den Reporterande personenäven begära att fåreportera vid ett fysiskt möte_。
 2. Om den reporterande personenönskar föra fortsat dialog och/eller följa status iärendet tilldelas den reporterande personen ett uniktärendenummer och lör att kunna följa rendet KPMGs Visselblåsartjänst。乌普吉特娜·贝弗·斯巴拉斯·佩雷特·萨科特。
 3. 毕马威会计师事务所。
 4. 毕马威ABs mottagningsenhet gör en initial bedömning avärendet。
 5. 我是一个很好的朋友。毕马威会计师事务所(KPMG AB säkerställer att en reportance inte vidarebefordras till någon inom Vetenskapsrådet som berörs av rappen)。
 6. Vetenskapsrådet beslutar om eventuellaåtgärder。
 7. äterkoppling lämnas till den som reporterat,om personen skapat ett konto eller lämnat kontaktupgifter påannat sätt。

Rätt至bekräftelse ochåterkoppling

Den reporterande personen får en bekräftelse från KPMG AB att reporterenär mottagen inom sju dagar om det inter såatt Den reporterande personen har avsagt sig denna bekräftelse eller om det finns skäl att tro att en bekräftelse skulle avslöja ja persones idet ident。

毕马威会计师事务所(KPMG ABåterkopplar i skälig utsträckning till den reporterande personen vilkaårder som har vidtagits och varför inom tre mån det att reportant har mottagits)(eller om någon bekräftelse påmottagandet inte har lämnats,sju dagar från det att att att rapper amnats)。

奥利卡·维加尔在密斯夫罗伦登的报告会上

Vetenskapsrådets interna visselblåsarkanalär inte avsedd att erättaövriga报告员,直到dessa为止。我是一个很好的报告人。安德拉·莫伊利加·卡纳勒är:

实习生融洽关系

实习报告员påannat sätt(直到exempel till närmsta厨师,厨师påhögre nivåeller HR。杜坎·奥克斯·瓦恩达一直挖到法克利格·弗罗恩德瓦尔德·埃勒·斯凯德索姆巴德·阿特·施特德。在阿贝特斯米尔神的帮助下,我们的信息来自阿贝塔。

Trakasserier och kränkande särbehandling(länk till Vetenskapsrådets intraät Navet)直到安南·韦伯普拉斯。

Arbetsmiljö直到安南·韦伯普拉斯。

通过卡纳尔的外部融洽关系

我比拉甘直到visselblåsarförordningen公司直到安南·韦伯普拉斯。芬兰人在弗尔特克宁,贝里加,米迪希特医学外部报告员,奥什德拉斯安斯瓦尔索登。

Visselblåsare ges möjlighet att reportera externt to myndigheter somärskilt utsetts av regeringen。外部报告员:在我看来,安斯瓦尔索德的外部报告员是一名高级报告员。在国际关系密切的情况下,我们将为您提供专业的服务。直到外部报告员为止。外部报告员,oavsett om reporteringen avser en fråga som faller utafor myndighetens ansvarsområde eller inte。

欧盟外部报告机构

直到埃克佩尔:

 • Europeiska byrån för bedrägeribekämpning(Olaf)
 • 欧洲证券交易所(Emsa)
 • 欧洲航空航天局
 • Europeiska värdepappers-och marknadsmyndigheten(Esma)
 • 欧罗皮斯卡läkemedelsmyndigheten(EMA)

Möjligheten att reportera missförhållanden av allmäntresse gäller inte i en extern reporteringskanal。Dågäller endast att missförhållandet ska röra enöverträdelse av EU-rätten。

奥芬特利格兰德

在密斯夫罗伦登哥尔斯蒂尔格林格尔斯蒂尔格格伦登信息。它提供了一个报告人热那姆与其他人的关系,公共发言人uppgifterna i något medium somärande kanåstadkomas genom att den reporterande personen själv公关人员uppgifterna i något media somär tilgängligt för allmänheten,t.ex.sociala medier。我是一名新闻记者,som sedan Spider/publicerar dem。和蔼可亲的热那姆奥芬特利格兰德坎格拉斯匿名。

通过offentliggörande måste någon av följande förutsättningar föreligga för att personen ska skyddas genom visselblåsarlagen:

 • 我是一名外部报告人,他是布鲁斯蒂·辛普利克特的一名律师,
 • 艾特·米斯夫·罗赫兰代特·因尼布阿伦·里夫·奥什·哈尔萨·埃勒
 • 风险代表人的报告人。

Meddelarfrihet och anskaffarfrihet公司

我试着从meddelarfrihet och anskaffarfrihet(TF)och yttrandefrihetsgrundlagen(YGL)finns det föreskrifett om medderrihet och anskaffarfrihet。Meddelarfrihetärär varje medborgares rätt,men int skyldighet,att lämna uppgifter i vilketämne som helst för offentligg rande och och publicationing i grundlagssskyddad media。丹尼。rättgäller i viss utsträven sekretsbelagda uppgifter såsom uppgifter ur icke offentliga handlingar。安斯卡法法法利赫特是在公共场所的公共场所。

Det finns ocksåreskrifter i TF och YGL om undantag från medderriheten dåDet att meddela upgifter om detta utgör vissa allvarliga brott mot rikets s säkerhet eller vissa andra brott riktade mot staten。

Efterforskningsförbud och代表

Efterforskiningsförbudet innebär att myndigheter eller andra allmänna organt inteår efterforska vem som har lämnat ett ett visst meddelafriehet。在莫塔加里,我是一个很好的律师。我是卡夫公司的一名律师。Detta innebär ett s.k.repressalieförbud för arbetsgivaren att bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet。

公关部

Updaterad公司

梅里诺姆萨马涅

 1. Nya ledamöter i rådet för forskininges Infrastructurer

  Vetenskapsrådets styrelse har utsett sex nya ledamöter till rådet för forskingens Infrastructurer,RFI,för Periodien 2023–2025年。Björn O.Nilsson fortsätter som ordförande。

 2. Vetenskapsrådet deltar i internationaellt samarbete för att utveckla bedömning av forskning

  Vetenskapsrådet välkomnar arbetet att påinternationaellnivåutveckla gemensamma riktlinjer och principerför att bedöma forskining。欧洲大学联合会(EUA)欧洲科学委员会,och s。。。

 3. Vetenskapsrådet seröver arbetet med etikfrågor

  迪坦加尔·德坦加尔。Vetenskapsrådet ser nuöver hur vi bäst svarar upp mot vårt updrag kring etik–i förhållande till andra aktörer och den egna verksamhetens behov。