Publicera medöppen tillgáng–开放访问

Ett villkor för att fábidrag av ossär att-du följer Vetenskapsrádet riktlinjer fór publiceng medöppen tillgáng。

奥巴马!Nytt för hösten 2022är att publicering av resultaten frán ett for kningsprojekt ska med omedelbaröppen tillgáng och att alla typer av publikationer omfattas,även böcker。2022年10月,De nya riktlinjerna gäller för forskare som fár bidrag frán och med oktober。Föräldre bidrag gäller det som stár i villkoren kopplade to bidragsbeslute(芬兰语i Prisma)

2020年1月至2022年9月期间,Kravör publicering medöppen tillgáng för bidrag beviljadePdf,121.5 kB。

迪娜·弗斯肯斯苏尔塔特·斯卡·瓦拉奥佩特·蒂尔加涅(Dina forskingsresultat ska varaöppet tillgängliga)

De publikationer som resulterar frán for kning som helt eller delvis finansierats av Vetenskapsrádet ska finnas fritt tillgängliga för alla,utan fördröjning。Kravet gäller alla typer av vetenskapliga publiceringar,till exampel artiklar,专著作者,böcker och bokkapitel。

Vetenskapsrádet kräver omedelbaröppen tillgáng视频发布。Det innebär att publicering medöppen tillgáng ska ske samtidigt som,以获得最终的公共形式,直到获得基于数字的示例。

伊安舍坎的Merkostnaden kan räknas

Den som söker bidrag frán Vetenskapsrádet kan i sin ansökan räkna in eventuella merkostnader för publicering i tidskriff som publicera medöppen tillgáng eller i en hybridtidskriff,det vill säga en traditionell tidskdriff som erbjuderöppen-tillgáng-mot en artikelavgift。

Publiceringen ska med CC-BY-license公司

公开ska ske med en license som,直至att andra kan ta del av och använda forskingsresultaten。

许可证号:som ska användasär CC-BY,en standard license som flera internationalella organizationer rekommenderar。被许可人:innebär dels att alla som använder,bearbetar eller sprider forkningsresultaten másteuppge upphovsman,dels att forskare beháller rätten att sprida sinegen forsking。

CC-licensen fungerräven för böcker men det kan i vissa fall krävasolika许可方för-texten相应的舱内材料。Vetenskapsrádet accepterar publiceringslicensen CC BY NC NDör eventuella illa illustrationer med bilder somär upphovsrättsskyddade公司。

Godkända sätt att publicera medöppen tillgáng公司

Vetenskapsrádet godkänner följande typer av publicering公司:

宣传埃勒平台梅德彭·蒂尔戈–det finns ett stort antal tidskrifter som publicerar medöppen tillgáng,liksom mánga sákallade publiceringsplattformar。En listaöver tidskrifter medöppen tillgáng finns i开放存取期刊目录(DOAJ)。

Publicering i杂交–en hybridtidskriftär en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder publicering medöppen tillgáng mot en avgift(se nedan om avtal med de stora tidskliftsförlagen)。蒙加国际博克福勒阿格-埃尔布贾德-恩莫茨瓦兰德-特贾恩斯特-福勒-伯克(Manga internationallla bokförlag erbjuder en motsvarande tjänst för böcker)。

并行发布i ett fritt tillgängligt arkiv–我负责人alla svenska lärosäten harettöppet digitalt arkiv。När artikeln eller boken publiceras i en tidskrift eller av ett förlag kan forskaren spara en kopia i lärosätetsöppna arkiv,det gäller den version somär innehállsligt identisk med originalpubliceringen。Vetenskapsrádet kräver inte att den parallelpublicerade artiklen eller boken har tidscriftens eller förlagets布局。


Det finns avtal omöppen tillgáng med de stora tidskriftsförlagen公司

奥本·蒂尔戈·哈夫·伦德拉特斯(Oh ppen tillgáng har förhandlats)与梅德·斯托拉·费尔拉赫恩(med de stora fölagen)合作。Det innebär att du inte behöver betala nágon författaravgift(APC)för att-uppfylla Vetenskapsrádets krav omöppen tillgáng när du publicerar artiklar i mánga av tidscrifterna。宣传sker med CC-BY-license enligt de flesta avtalen,vilketär i enlighet med Vetenskapsrádets krav och villkor。

Läs mer om villkoren páKungliga图书馆网络版直到annan Webplats。

Har du frágor?

De allra flesta svenska Universite ochögskolor har数据库och personal som kan ge praktisk hjálp och rádgiving kring frágor som röröppen tillgáng until vetenskapliga publikationer。Ta kontakt med ditt lärosäte för information om hur du ska gátil väga för-att publicera medöppen tillgáng。

Har du frágor av mer principiell karaktärär du välkommen att kontakta oss páVetenskapsrádet公司。

Läs mer omöppen tillgáng

Kungliga图书目录网络版om-ppen tillgáng until vetenskapliga publikationer直到annan Webplats。

直到annan Webplats。–门户网站för vetenskaplig granskning och publicering medöppen tillgáng av vetenskappliga böcker

Därför kräver viöppen tillgáng直到vetenskapliga publikationer

Vetenskapsrádet车手utvecklingen motöppen tillgáng直到vetenskapliga publikationer tillsammans med and ra forskingsfinansiärer i och utaför Sverige。

Skäl till varför vi kräveröppen tillgáng:

 • Vi anser att alla ska ha tillgáng until for knings resultates som finansieras av allmänna medel。
 • Forskningsresultat som gár att läsa gratis pár internet náräven forskare utanför det egna fältet。
 • Människor utanför forskarsamhället fár Möjlighet att ta del av vetenskapliga artiklar som har koppling直到deras yrkesverksamhet。
 • 为了吸引一些公众,梅德彭·蒂尔格·法尔(medöppen tillgáng fár)经常在artiklarna citeras上撒些零食。

Publicerad公司

Uppdaterad公司

Pdf/Utskrift公司

康塔克

利斯·索德奎斯特(Lisbeth Söderqvist)

lisbeth.soderqvist@vr.se

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. Vägen motöppen tillgáng till forskiningsdata公司

  Vetenskapsrádet har i uppdrag att samordna,följa upp och främja samverkan i omställningen tilöppen tilgáng til forskingsdata。Här kan du läsa om vár vision för omställningen och om hur vi nár dit。

 2. Nya riktlinjer för publicering medöppen tillgáng(开放存取)

  Frán och med oktober gáller nya riktlinjer för publicering medöppen tillgáng för-dig som har bidrag Frán Vetenskapsr det。Nyttär bland annat att du máste publicera med omedelbaröppen tillgáng,och att alla前av publiceringar omfattas av det k。。。

 3. Forskares förutsättnigar för publicering medöppen tillgáng–med fokus páSverige弗尔斯凯奇

  我确认了融洽的演讲结果,来自恩·卡尔特拉格宁的och分析了av vilka förutsättnigar forskare vid svenska lärosäten harat publicera medöppen tillgáng,give t at deäven uppfyller de förväntnigar som ställs inom det etablerade meritering。。。