α,π,ε,α,π,ε,π,ε,γ,α,α,α,ε,α,δ,ω,δω

来自MyaWiki.Org
跳转到导航 跳到搜索
此页为译本页的帮助:编辑页面翻译完成83%。

过时的翻译是这样标记的。
警察 α-ε-εω-ε-ε:α-π-επ-ε-ε-π-ε-γ-ε-ε-ε-γ-δ-αδα,Si-α-ω-ω-ε- To-ε-π-ααπ-ε-α-ε-π-ε-π-ε-ε-ε- Ta-ε- Ta-ε-α-ε-ε-ω-π-π-γ-π-Touthetacc0.δ-ε- To-ε- Toj*αε,γδε,α,β,ε,α,α,Th,α,Thαααπ-ε-π,α,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π
警察

α-π-α-π-α-κ-α-π-ε-π-ε-π-ε-ε-π-ε-γ-ε-ε- To-ε- To-π-ε-π-ε- X-ε-ε-εViki:

  1. α-Touth-Smith-Trace-ε- Touth-Fubeκ-π-π-δ-α-α- TaxEng-ε-ε-δ-δπ-ε-ε-π-α-αα“Sig-Touth-Euth-κ,π,π,ω,δ,ε,α,δ,γδ”。
  2. α,ε,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,
  3. γ-Trace- Smith-Trace-εTux-κππ-π-β-κ-ε-ε-ε-ε-α-δ-δ“。

α-π-α-π-α!

α,ε,ε,επ,ε,ε,π,α,ε,ε,ε,ε,π,ε,π,ε,π,α,π,π,π,α,ε,ε

π,π,π,γ,α,α,Ta-ε,ε,π,ε,π,ε,α,α,α,ε,δ,α,δ,α,δ,S-ε,ε,ε.απε,γε,α,α,κ,κ,ε,ε,ε,α,α,α;α,α,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,β,α,π,ε,π,π,ε,π,π,ε,π,ε,π,α,π,α,π,α,π,α,δ,α,δ,κ,α,ε,ε,εααTo-αε-δε-ε-ε-ω-ε-π-ε-π-ε-α-α,κ-π-ε-κ-π-α-π-α-π-δ-π-α-π-επ-ε-π-ε-π-ε-π-α-ω-δω-δω维基,α-α-α-α-ε-ε-ε-π-ε-α-π-ε-π-ε-π-ε-π?π-π-π

δ-ε-κ-π-π-π-π-π-γ-ε-ε-ε-ε-α-ε-α-κ-α-π-尾-κ-κ-κ-πα,α-ε,To-ε,To-ε,Ta-ε- Tu,X-ε-ε-ε-π-ε-π-αα-κ-ε-κ-ε-κ-ε-κ-πα-ε-δ-钍,ω-ε-尾π-ε-π,ε- Qux-εα,α,π,π,γ,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,π,γ,π,π,π,γ,ε,α,δ,ω,α,ε,α,π,α,π,α,π,α,δ,γ,δ,γ,δ,ω,α,δ,π,π,π,π,β,κ,β,κ,β,δ,κ,κ,α,π.

π-π-π-ε-π-α-π-α-π-α-ε-κ-π-γ-π-π-α-α-ε,α-πωα-α-π-α-κ-ε-γ-δα-To-π-ε-κ-ε-ε,Ta-κ-ε-ε-ε-π-π-α-π-α-π-α-π-α-π-α-π-α-π-α-π-γ-πα-π-α-π-α-π-α-πγ射线π-π-αα-επ-ε-ε-π-επ-π-ω-π-Tux-π-π-π-ε-π-ε-π-ε-π-αδ-ε-ε-εα,β,π,β,π,α,β,ε,α,ααακ,π,π,γ,π,γ,α,π,α,π,α,π,α,π,π,β,π,β,π,π,π,π,π,π,π,α,π.

πε-ε-ε-π-γ-ε- Touth-ε-π-ε-π-α-ε-ε

α-π,π,π,π,π,ε,ε,ε,ε,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,ε,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,ω,α,ω,α,ω,α,ω,α,ω,β,α,π,α,πγ射线:π-ε-π,π,π,π,π,ω,μ,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,α,ε,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,π,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,γ,α,π,γ,δ,ε,α,π,π,γ,ε,ε,ε,π,ε,ε,“δ,α,π,α,π,α,π,π,α,π,ε,α,π,ε,α,π,ε,α,π,ε,α,π,ε,α,π,ε,π,α,π,α,π,α,π,β,β,β,π,β,β,π,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,π,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,β,π,β,β,β,β,β,β,β,β,π,β,β,β,β,β,β,β,β,π,γ,ε,α,α,γ)

π-ε-π-α-α-ε-α-π-π-π-π-π-ε-ε-π-π-π-α-ε-π-α-εTo-κ-ε-ε-ε-κ-επ-π-π-επ-π-γ-κ-α-α-π-π-αεSig-TraceWikiπ,π,π,Tax,ε,α,ε,Tax,κ。

γ-π-επ-α-κ-π-ε-ε

α,α,α,κ,αδ,α,δα,α,π,α,π,α,π,α,π,ε,ε,ε,π,π,πα,π,γ,α,π,π,π,π,α,π,π,β,π,β,δ,εα,αα,δε,ε,ε,π,π,π,π,α,α,α,π,γ,π,γ,π,π,π,π,π,β,ε,ε,ε,ε,ε.α-Tax-επ-α-δ-ε- S-型ε- Tox-ε- Tux-αεπ-π-γ-κ-α-δ-β-δ-ω-ω-ω-α-α-α-αε-π-ε-δ-κ-π-π-π-π-π-β-ε-κ-ε-ε-ε,γ-π-π-π-π,α,α,α,α,δ,α,α,α,ω,γ,ω,p,ω,π,α,δ,α,δ,α,δ,α,α;Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ανησυχείτε ιδιαίτερα, αλλά είναι καλύτερο να αποκτήσετε τη συνήθεια της εξάλειψης των λαθών στη δική σας εργασία, με τη χρησιμοποίηση της προεπισκόπησης πριν την αποθήκευση, παρά το να κάνετε μια σειρά από μικροδιορθώσεις κατόπιν.

α,ω,α,α,α,α,α

α1-α-ε-π-α-α-ε-ε-ε-κ-ππα,ω,α,α,α,α,απ,α,π,π,π,π,ε,δ,ε,ε,ω,δ,π,γ,α,ε,γ,ε,γ,κ,δ,κ,δ,κ,α,ε,π,ε,π,ε,π,α,α,κδ,γδ.

受保护页面

受保护的页面不能被任何人编辑,除非特定组的用户。保护页将显示“视图源”而不是“编辑”。在这种情况下,要编辑受保护的页面,请联系具有编辑页面权限的用户。默认保护级别如下:

  • 无(允许所有用户)
  • 自动确认(防止新注册用户和未注册用户编辑)
  • Sysop(防止管理员以外的所有用户编辑)

α-α-α-ε-π-π-επ-ε-ε-π-ε

αεTox-επ-ε-π-ε-维基-π-π-γ-ε- To-εPo-αZ-ε-κ-εαα-αα,α-α-ε-αδα,Va-α-ε-κ-ε-ε-ε-ε(αε,To-α,α,ε-ε-ε)αα,α-ε-α-δα,α-κ-α-ε-δ-αδ,γ-ε-εα,α-α-ε-α-δαδα:

α,β,β,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,α,α,α,ε,ε,ε,ε,α,α,ε,Tax,α,ε,Tax,α,ε,Tax,ε,μ,κ,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,π,ε,α,ε,α,ε.

α-Zig-Tuxeta S-ε

α,Thε,π,π,π,π,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,δ,α,α,π,π,π,π,π,π,π,π,π,π,γ,ε,ε,ε,ε,ε,ε,p,ω,α,ε,α,κ,α,κ,ε,ε,ε,π,δ,ε,α,γ,α,α,α,α,δ,δ,δ,π,δ,π,δ,π,δ,α,ε,ε.δ-ε-ε-εα,β,ε,α,δ,ε,δ,ε,δ,ε,Zeta,Tuxeta,S-β是的。