A(n,m)Tabl头(三角形),用于A03532-S2(3)×n \ m 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,1,π,α,α,α,α,α,α,α,β,π0、0、3、15、9、1、0、0、0、0、0、0、0、0、1、1、2、0、0、1、1、2、0、0、0、1、2、0、0、0、μ、0、0、0、0、μ、0、0、0、μ、0、0、0、0、0、μ、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、μ、0、0之间的关系;10395 12645 4680 4680 45 1 1 0 0 0 0 7 7 135135 7μm8998290 1291815 103950 103950 4662 108 1 0 1203216525 10 654729075 1203216525 760970700 231416325 1203216525